Úvodník 1/2010

Milí čitatelia,

jazzová hudba patrí k neodmysliteľnej súčasti slovenskej hudobnej kultúry. Keďže doteraz bolo vydaných z tohto tematického okruhu len málo príspevkov, pokúsime sa týmto vydaním Musicologica.sk aspoň čiastočne doplniť chýbajúci deficit v historickom bádaní o slovenskom jazze. Prvé dva príspevky Gergő Havadiho a Yvetty Kajanovej súvisia  s medzinárodným grantovým projektom Jazz im „Ostblock“ – Widerständigkeit durch Kulturtransfer (Jazz vo „Východnom bloku“ – prekážka kultúrneho transferu), ktorý počas rokov 2007 – 2010 realizoval výskumný tím na Freie Universität Berlin s podporou nemeckého Volkswagenu. [1] Tím viedli prof. Dr. Gertrud Pickhan a Dr. Rüdiger Ritter z Berlína, slovenský a český jazz zastupovali Yvetta Kajanová a Peter Motyčka, výskum poľského jazzu realizovali Marta Domurat, Christian Schmidt-Rost, Piotr Baron, Igor Pietraszewski, maďarskému jazzu sa venovali Gergő Havadi a Tibor Valúch. Prvé dva príspevky skúmajú podmienky pre vývoj jazzu v období 1948 – 1989. Obrat v myslení politikov, ktorý sa priamo prejavil v druhej polovici 80. rokov v kultúrnej politike a aj v jazzovom dianí na Slovensku, dokumentuje príspevok o Jazzrockovej generácii na Slovensku. Ďalšie texty doktorandov Michala Baláža a Erika Dimitrova prinášajú pohľad na slovenský jazz z hudobných aspektov, všímajú si vklad slovenských jazzmenov do kontextu svetového vývoja jazzu. Na záver prichádza téma, v našich končinách často obchádzaná – výskum hitov populárnej hudby, ktorý realizoval PhDr. Milan Michalec, PhD. z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Aj v ďalšom pripravovanom čísle Musicologica pre rok 2011 budeme rozvíjať témy jazzu so spomenutými príspevkami z tímu Freie Universität Berlin, tematiku hudobného manažmentu a populárnej hudby. Rozšírime tieto texty o príspevky Rüdigera Rittera, Petra Motyčku a Anny Hrindovej.