Informácie pre autorov

Texty prechádzajú procesom posudzovania odbornej kvality a vedeckej erudície prostredníctvom anonymne určených oponentov, ktorých schvaľuje redakčná rada. Príspevky zasielajte v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku v rozsahu 20 000 – 30 000 znakov. Vnútro príspevkov má byť členené na podkapitoly podľa obsahu a vedeckého cieľa práce. Texty majú obsahovať abstrakt pre publikovanie v RILM, poznámkový aparát, písané vo formátoch MS Word, OpenOffice.org, LibreOffice. Notové prílohy písané v programe Finále alebo Sibelius, alebo ako scanované obrázky vo formátoch uvedených nižšie, zvukové ukážky a záverečnú použitú literatúru. Notové príklady, obrázky a akékoľvek iné prílohy je potrebné zasielať pri zadávaní textu v osobitných súboroch.

Príspevky zasielajte na e-mailovú alebo poštovú adresu (v elektronickej forme napr. na CD, DVD nosiči) redakcie. O akceptovaní a publikovaní Vášho textu Vás budeme informovať e-mailom.

Formát textových súborov: doc, docx, odt
Obrázky: jpg, gif, png
Notové príklady: jpg, gif, png, pdf
Zvukové ukážky: mp3, wav