Hugues Panassié Joachimovi Berendtovi: kritik ako „umelec“. Estetické debaty, sebapropagácia a marketingové stratégie

Autor sa zaoberá vznikom jazzovej kritiky začiatkom 20. a 30. rokov vo Francúzsku, USA, Taliansku a Nemecku. Porovnáva také osobnosti

Výskum v oblasti muzikoterapie s drobnohľadom detí so zdravotným znevýhodnením, najmä detí s poruchami autistického spektra

V tejto štúdii sa snažíme zdokumentovať bádanie v tomto druhu expresívnej terapie detí s poruchami autistického spektra (PAS). Text poskytuje informácie