Úvodník 2/2012


Milí čitatelia,

v súčasnej hudbe sa zdá, že sú stále aktuálnymi otázky vzťahu minulosti a prítomnosti. Tak, ako bolo vždy zrejmé, že žiadna moderná hudba sa nezrodila bez historickej nadväznosti na predchádzajúci vývoj, o to viac si to uvedomujú súčasní umelci. Ak je ich kreativita skutočne seriózna, tak zasahuje do hlbokého alebo širokého prameňa možných zdrojov. Umelci v modernej  hudbe, alebo ešte lepšie v súčasnej hudbe, mali rôzne názory na hudbu minulosti. Niekedy sa k nej otvorene hlásili, inokedy ju ignorovali ako svoj estetický program, postoj voči umeniu, predstierajúc, že sú tvorcami nového, avantgardného alebo alternatívneho umenia. Príspevky v tomto čísle sa zameriavajú na odhaľovanie vzťahov minulosti v tých žánroch, v ktorých bolo historické povedomie poslucháčov a umelcov do istej miery potlačené. Máme tu na mysli ľudovú hudbu vo flamencu, spirituály alebo jazz. Napriek rôznym postojom voči histórii majú spirituály svoj novodobý obraz v gospel music a spevoch worship, tradičné flamenco vo flamenco nuevo, základom každého súčasného štýlu v jazze je tradičná, históriou overená rytmická sekcia.

V tomto čísle súčasne pozývame záujemcov, aby zasielali svoje návrhy na príspevky na jazzovú konferenciu Európske jazzové osobnosti, ktorú organizuje katedra Hudobnej vedy FiF UK 22.-24. apríla 2013. 

Yvetta Kajanová

Podporené grantom VEGA  1/0728/11