Muzikologická diskusia pri okrúhlom stole na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Abstrakt:

Počas Týždňa vedy a techniky aj muzikologické vedecké pracoviská pripravili pozoruhodné podujatia. 10. novembra 2015 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo vedecké podujatie organizované Katedrou muzikológie, ktorého témou boli Tematické katalógy a databázy starej hudby zamerané na stredovek, renesanciu a barok. Stretnutie hudobných historikov malo medzinárodný ráz, keďže sa na ňom okrem domácich muzikológov zúčastnili aj referujúci zo susednej Českej republiky a Talianska. Príspevok sumarizuje hlavné myšlienky diskusie.

 

Zasadnutie zastrešil VEGA projekt spájajúci 3 univerzitné pracoviská pod vedením Marty Hulkovej, ktorá otvorila toto diskusné fórum a moderovala prvý tematický blok. Prvý diskusný príspevok predniesla Eva Veselovská z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorá prítomným predstavila databázu Cantus Planus in Slovacia, zameriavajúcu sa na stredoveké hudobné pramene z územia Slovenska. Program ďalej pokračoval príspevkom Stanislava Tesařa z Masarykovej univerziry v Brne. Vo svojich poznámkach k súčasnému stavu digitalizácie prameňov staršej hudby kriticky poukázal na neprepojenosť jednotlivých hudobnohistorických databáz a potrebu nielen zhromažďovať a digitalizovať pramene, ale ich aj ďalej analyzovať. Peter Ruščin, vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV, v príspevku Otázniky slovenskej hymnológie zaoberal možnosťou vybudovania slovenskej hymnologickej databázy a zároveň poukázal aj na možné úskalia projektu. Prvý blok príspevkov uzavrela referátom RISM na Slovensku: aktuálny stav a pohľad do budúcnosti pracovníčka Hudobného múzea Slovenského národného múzea Miriam Das Lehotská. Druhý tematický blok pod vedením prof. Jiřího Sehnala z brnenskej Masarykovej univerzity, započala Sylvia Urdová, z Hudobného múzea SNM. Pútavo predstavila dokumentáciu prameňov starej hudby zo zbierkového fondu SNM–Hudobného múzea v katalogizačnom múzejnom module ESEZ 4G. K téme podujatia prispeli i študenti doktorandského štúdia na Katedre muzikológie Peter Martinček a Vladimír Král, ktorí v spolupráci s Michalom Prokopom predstavili návrh databázy viachlasnej hudby 16. – 17. storočia z územia Slovenska. Pohľad na taliansku databázu ITMI2, zhromažďujúcu citácie z talianskych hudobno-teoretických traktátov 13. – 17. storočia, ponúkla Marina Toffetti, ktorej domáce pracovisko je Università de Padova. Podnetnú a zároveň veľmi príjemnú akciu uzavrela svojím obsažným referátom Kateřina Maýrová, pracovníčka Českého múzea hudby v Prahe. Tá ponúkla príspevok k tvorbe tematického katalógu Rokycanskej hudobnej zbierky zameraného na franko-flámsku polyfóniu.

V rámci podujatia sa okrem referujúcich účastníkov zapájali do diskusie aj prítomní pracovníci ďalších významných inštitúcií, Martina Božeková zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, Petr Daněk z Ústavu hudobnej vedy Univerzity Karlovej v Prahe, či Andrej Šuba z Hudobného centra v Bratislave.