O hudobnom materiáli: Serializmus a myslenie

Abstrakt:

Úvahy o hudobnom materiáli sú súčasťou európskej hudobnej teórie už takmer 2000 rokov. Do popredia sa však dostali najmä v rámci teoretického diskurzu, ktorý v 50. a 60. rokoch 20. storočia sprevádzal rozvoj seriálnej hudby. V snahe o dekonštrukciu tradičných kompozičných techník a o vytvorenie novej hudby z najzákladnejších stavebných prvkov sa mnohí povojnoví skladatelia i teoretici začali zaoberať problematikou hudobného materiálu, pričom jej pripisovali dôležitú pozíciu medzi intelektuálnymi témami svojej súčasnosti. Teórie hudobného materiálu preto zostávajú nielen kľúčovou pomôckou pre pochopenie seriálnej hudby povojnového obdobia, ale aj mimoriadne bohatým zdrojom poznatkov z oblasti dejín, kultúry a filozofie. Sú cenným svedectvom o istom dejinnom úseku, ktoré nás nabáda k stále novým otázkam.