Muzikologická diskusia pri okrúhlom stole na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Počas Týždňa vedy a techniky aj muzikologické vedecké pracoviská pripravili pozoruhodné podujatia. 10. novembra 2015 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo vedecké podujatie organizované Katedrou muzikológie, ktorého témou boli Tematické katalógy a databázy starej hudby zamerané na stredovek, renesanciu a barok. Stretnutie hudobných historikov malo medzinárodný ráz, keďže sa na ňom okrem domácich muzikológov zúčastnili […]

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Kľúčové slová: , , , |

Cesty šírenia tvorby Ph. de Monteho a J. Regnarta na území dnešného Slovenska počas 16. a 17. storočia

Ústrednou témou predloženej štúdie je recepcia tvorby dvoch významných hudobníkov vrcholnej renesancie, konkrétne Ph. de Monteho a J. Regnarta (činných na cisárskom dvore Rudolfa II.) na území dnešného Slovenska, resp. na území historického Uhorska v 16. a 17. storočí. Odpisy skladieb týchto hudobníkov mali zastúpenie v hudobnom repertoári našich kráľovských miest a nachádza sa ich […]

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Kľúčové slová: , , , , , |

Polychórické kompozície Matthäusa Apellesa von Löwensterna (1594-1648): Rozdiel v inštrumentálnom obsadení v skladbách zachovaných vo Vroclavských rukopisných prameňoch a v Levočskej zbierke hudobnín

Dvojzborové kompozície sliezskeho skladateľa Matthäusa Apellesa von Löwensterna (1594  – 1648) sa zachovali v primárnych prameňoch výhradne len v rukopisnom zápise. Absencia tlačenej podoby tak prináša viaceré rozdiely medzi jednotlivými verziami skladieb. Náš príspevok sa porovnaním vybraných diel zachovaných v tzv. Sammlung Bohn a Levočskej zbierke hudobnín snaží zhodnotiť závažnosť týchto odlišností a dostať sa […]

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Kľúčové slová: , , , , |

Scelta musicale Samuela Capricorna – k metodologickým a edičným problémom prípravy pramenno-kritickej edície

Posmrtne vydaná tlačená zbierka ôsmich duchovných koncertov pre sólový hlas a jeden alebo dva nástroje sa nezachovala v kompletnej podobe. Jej rekonštrukciu umožňuje viacero zachovaných odpisov, ktorých konfrontácia poukazuje na rôzne varianty skladieb či iné zásahy a opravy vykonané zapisovateľmi. Editor tak čelí otázke, ktorý z dostupných prameňov považovať za primárny. Cieľom štúdie je predstaviť súčasný stav pramennej základne […]

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Kľúčové slová: , , , , |

Perspektívy rekonštrukcie Cithary Sanctorum (1636) a edície piesní Juraja Tranovského

Výročie reformácie prinieslo v roku 2017 viacero edičných projektov, ktoré sprístupnili dnešnému čitateľovi pamiatky, súvisiace s touto významnou udalosťou. Môžu nám slúžiť ako inšpirácia k edíciám domácich pamiatok, zároveň aj ako záväzok, aby podobné projekty vznikali aj u nás. Cithara Sanctorum (CS) je náš najväčší a počas uplynulých storočí najvydávanejší spevník. Je to monumentálne dielo Juraja Tranovského, ktorý toto dielo […]

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Kľúčové slová: , , , |

Evanjelista v Jánových pašiách J. S. Bacha – porovnanie koncertantnej a scénickej interpretácie

Štúdia sleduje rozdiely v dvoch možných podobách interpretácie postavy Evanjelistu v Jánových pašiách Johanna Sebastiana Bacha a to v scénickom a koncertantnom prevedení.  Vychádza  sa z analýzy textu, hudobného a scénického spracovania samotných pašií v diele J. S. Bacha.

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Kľúčové slová: , , |

“Nehrám žiaden jazz” – O hudobnom štýle skupiny The Zawinul Syndicate

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , |

Miles Davis – Od bebopu k hip hopu, Päťdesiate roky

Tonalita, ktorú začala v Európe spochybnovať druhá Viedenská škola Schönberga, Weberna a Berga, sa opäť silne upevňuje v americkej populárnej hudbe, zatiaľčo tonálne cítenie jazzu už aj s bebopovými prvkami (chromatizmy, bitonalita, sekundové súzvuky, rozpínanie foriem a štruktúr) sa ocitlo v kríze a nastupuje v 50. rokoch svoju vlastnú cestu; cestu, ktorá indikuje ďaľšie nové […]

Publikované: Musicologica 1/2016, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , |

Úvodník 2/2015

Hudobné divadlo v priestore a čase Toto monotematické číslo časopisu musicologica.eu je venované problematike hudobného divadla v strednej Európe v 19. a 20. storočí. Ambíciou autorov jednotlivých príspevkov nebolo poňať vymedzenú tému synteticky, čo by bolo sotva možné vzhľadom na široké časové vymedzenie a koniec koncov aj na otvorenosť pojmu „stredná Európa“. Naším cieľom nebolo vyrozprávať celistvý […]

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 2/2015 |

Úvodník 1/2008

Milí čitatelia, už dlhšiu dobu sme pociťovali potrebu vytvorenia internetového priestoru pre zverejnenie výsledkov a problémových okruhov členov Katedry hudobnej vedy a ich spolupracovníkov. Išlo nám o oslovenie širšieho okruhu čitateľov a poslucháčov prostredníctvom muzikologického jazyka a súčasne o propagáciu seriózneho bádania a vedy. Keďže hranice štátov padajú, existencia národností a národov ako svojbytného aktéra […]

Publikované: Musicologica 1/2008 |

Konferencia: Európske jazzové osobnosti

Konferencia Európske jazzové osobnosti, 22-24. apríla 2013, Bratislava, Slovakia Jazz Appreciation Month Katedra hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava Výzva na zasielanie príspevkov Európske jazzové osobnosti Katedra hudobnej vedy FiF UK plánuje usporiadať medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22. – 24. apríla 2013. Konferencia bude zameraná na výskum jazzu […]

Publikované: Konferencia: Európske jazzové osobnosti |

Úvodník 2/2012

Milí čitatelia, v súčasnej hudbe sa zdá, že sú stále aktuálnymi otázky vzťahu minulosti a prítomnosti. Tak, ako bolo vždy zrejmé, že žiadna moderná hudba sa nezrodila bez historickej nadväznosti na predchádzajúci vývoj, o to viac si to uvedomujú súčasní umelci. Ak je ich kreativita skutočne seriózna, tak zasahuje do hlbokého alebo širokého prameňa možných zdrojov. Umelci v modernej  hudbe, alebo […]

Publikované: Musicologica 2/2012 |

Úvodník 1/2012

Milí čitatelia, predkladáme Vám novú problematiku z interdisciplinárnych vzťahov hudobnej sociológie, manažmentu a hudobnej fyziológie. Ide o práce externých doktorandov, Zuzany Balazsházyová – Ben Lassoued, Anny Hrindovej a absolventov katedry Hudobnej vedy, ktorí sa v minulom roku zúčastnili na súťaži Študentskej vedeckej konferencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a zaznamenali úspech (Miroslava Jakabová, 2. miesto).  Recepciou hudby v dnešnej postmodernej dobe, […]

Publikované: Musicologica 1/2012 |

Prienik jazzu do rôznych žánrov a subkultúr

Jazz ako univerzálny hudobný fenomén ovplyvnil niekoľko generácii a stále má schopnosť oslovovať nových poslucháčov a hudobníkov. Jazzová hudba bola vo svojich začiatkoch, okrem rôznych prejavov európskej tanečnej hudby, jediným žánrom populárnej hudby v podobe hot dance music a swingu. Pri jej rozširovaní a postupnom žánrovom štiepení sa stali dve zaujímavé veci. Jazz sa stal autonómnou […]

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , , |

Úvodník 1/2010

Milí čitatelia, jazzová hudba patrí k neodmysliteľnej súčasti slovenskej hudobnej kultúry. Keďže doteraz bolo vydaných z tohto tematického okruhu len málo príspevkov, pokúsime sa týmto vydaním Musicologica.sk aspoň čiastočne doplniť chýbajúci deficit v historickom bádaní o slovenskom jazze. Prvé dva príspevky Gergő Havadiho a Yvetty Kajanovej súvisia  s medzinárodným grantovým projektom Jazz im „Ostblock“ – […]

Publikované: Musicologica 1/2010 |

Úvodník 1/2013

Milí čitatelia, V apríli 2013 sa uskutočnila prvá jazzová konferencia na Slovensku. V priateľskej atmosfére sa tu stretli učenci zo Slovenska, Talianska, USA, Kanady, Rakúska, Nemecka, Poľska, Macedónska a Francúzska. Keďže rokovacím jazykom bola angličtina, postupne budeme uverejňovať jednotlivé príspevky z prednášok a rokovacích tém v slovenčine, aby sme rozširovali nové informácie ďalej. Ako prvé Vám prinášame texty o slovenskom jazze […]

Publikované: Musicologica 1/2013 |

K textom slovenských rockových skladieb

V dnešnom svete modernej piesňovej produkcie sa piesňový text najmä pod vplyvom skladieb z anglofónneho prostredia dostáva do úzadia. Príspevok sa pomocou stručného prieskumu pokúša zistiť, aké sú obľúbené slovenské rockové skladby dnešných mladých ľudí a či aj text zohráva úlohu v ich preferenciách. V prieskume dominovali skladby slovenských rockových kapiel Horkýže Slíže a Iné Kafe. Text piesne považujú účastníci […]

Publikované: Musicologica 1/2017, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , |

Úvodník 1/2009

Milí čitatelia, ľudová hudba sa stáva v novom miléniu atraktívnym fenoménom. Tradičná hudba sa skúma ako národné bohatstvo krajiny a štátneho celku, ale aj ako hudba menšín, ktoré pestujú a rozvíjajú svoju kultúru akoby bez kontaktu s hudbou svojho pôvodného etnika. Oba typy hudobnej kultúry sa konfrontujú s fenoménom globalizácie, kde na jednej strane prebieha […]

Publikované: Musicologica 1/2009 |

Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Publikované: Musicologica 1/2014, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , , , , |

Punk a nová vlna v krajinách Československa, Juhoslávie a Poľska

Pri nástupe punku a novej vlny v bývalých socialistických krajinách boli veľké rozdiely medzi možnosťami hudobníkov. Súviseli s odlišnou kultúrnou a politickou klímou v jednotlivých štátoch v období 1977 – 1989. Pokým hudobníci v Juhoslávii a Poľsku si dokázali uchrániť umeleckú slobodu, československí rockoví hudobníci zotrvávali v pozíciách undergroundu, boli súčasťou klubovej scény alebo prešli do oblasti pop music. Radikálny postoj v undergrounde […]

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Kľúčové slová: , , , , |