46. svetová konferencia ICTM v Lisabone

Abstrakt:

V dňoch 21. – 27. júla 2022 sa v priestoroch Faculdade de Direito v Lisabone uskutočnila 46. svetová konferencia The International Council for Traditional Music (ICTM – http://ictmusic.org/). Medzinárodná vedecká organizácia ICTM vznikla v roku 1947 v Londýne a jej cieľom je podporovať štúdium, prax, dokumentáciu, uchovávanie a šírenie tradičnej hudby a tanca vo všetkých krajinách. Organizácia pravidelne organizuje konferencie, kolokviá a sympóziá so zameraním na celosvetové alebo konkrétne študijné témy. Každoročne vydáva Yearbook for Traditional Music s esejami, článkami a správami z výskumu hudby a tanca kultúr celého sveta. Trikrát do roka prináša novinky zo sveta tradičnej hudby a tanca, kalendár nadchádzajúcich podujatí, správy študijných skupín ICTM a národných a regionálnych predstaviteľov ICTM v Bulletine of ICTM, ktorý je elektronicky voľne dostupný.

Štyridsiaty šiesty ročník celosvetovej konferencie ICTM bol zorganizovaný hybridným spôsobom, časť účastníkov sa pripojilo online, ostatní boli prítomní prezenčne. Konferencia pozostávala z panelov a okrúhlych stolov zameraných na špecifiká konkrétnych krajín a etnických skupín alebo na rôznorodé témy. Išlo o veľmi široko koncipované podujatie, čo potvrdzuje aj pestrosť tém, napríklad: Hudba a marginalizovaná populácia; Spoločenský život hudobných nástrojov; Minulé a súčasné „zvukové krajiny“ (soundscapes) a hudobné nástroje; Archívy a politické napätie; Hudba, trauma, liečenie; Zvuk, duša, životné prostredie; Prehodnotenie kozmopolitnej praxe a vedeckých naratív v hudbe latinskej Ameriky, capo verde a ďalšie; Čínska hudba: scéna, divadlo, film; Zvuky na mori/brehu. Okrem príspevkových sekcií, sa na konferencii uskutočnili pracovné stretnutia jednotlivých študijných skupín. Novinkou bol filmový festival, na ktorom sa premietalo 16 dokumentárnych filmov, každý niekoľkokrát, aby si záujemcovia mohli prispôsobiť čas s vybranými panelmi.

Okrem bohatej konferenčnej ponuky, organizátori ponúkali každý večer koncert, rôzne zaujímavé výlety, napríklad nočnú potulku Lisabonom spojenú s komornými koncertami fada, či s načúvaním zvukov Lisabonu, koncert pre šesť organov v kláštore v mestečku Mafra, či zvonový koncert v tom istom mestečku. Špecifickú zvukovosť tohto nádherného, oduševnelého mesta využili aj filmoví režiséri (Wim Wenders: Lisabonský príbeh; Andrzej Jakimowski: Predstav si).    

Jana Belišová (Katedra muzikológie FiF UK) a Zuzana Mojžišová (VŠMU) sa zúčastnili na konferencii so spoločným príspevkom Electronic database of Roma songs, dances and oral accounts. Experiences of a non-governmental organization’s practice. V sekcii Webové archívy predstavili pomerne čerstvú elektronickú databázu občianskeho združenia Žudro s názvom E zbierka https://ezbierka.zudro.sk/. Žudro sa od svojho vzniku v roku 2002, pod vedením etnomuzikologičky Jany Belišovej, venuje zbieraniu, archivovaniu, spracovaniu a popularizácii rómskych piesní, tancov a rozprávaní. Výstupmi dlhodobého záujmu o rómsku hudbu je viacero publikácií, CD a DVD nosičov, dokumentárnych filmov a koncertov v rôznych krajinách Európy. Autorky vo svojom príspevku priblížili materiál, spôsoby jeho spracovania, digitalizovania, transkripcie, prekladov, triedenia, ale aj fungovanie digitálnej aplikácie, jej vylepšovanie, ako aj zapájanie študentov do práce s heslami. Na vytváraní elektronickej databázy sa čiastočne podieľa aj Katedra muzikológie cez projekt VEGA (1/0015/19) a zapájaním študentov do práce počas etnomuzikologických seminárov.

V archíve občianskeho združenia Žudro je zhromaždených približne 3000 nahrávok zo 78 lokalít (z toho cca 200 phurikane giľa – starodávne žalostné piesne, 250 čardaša – staré tanečné piesne, 1000 neve giľa – nové piesne, 100 náboženských piesní) a asi 1500 variantov k jednotlivým piesňam. Audio a audiovizuálne záznamy rómskych piesní, inštrumentálnej hudby, tancov i rozprávaní z rokov 2002 – 2017 pochádzajú z terénnych etnomuzikologických výskumov OZ Žudro a najstaršie záznamy z rokov 1988 – 2001 sú zo súkromného archívu Jany Belišovej. V archíve prevažuje hudobný materiál, menší podiel majú záznamy tancov a výpovede respondentov  v podobe oral history. Vysoké čísla zozbieraných archívnych jednotiek, krása a jedinečnosť tohto materiálu sú dôkazom, že je čo publikovať a je sa o čo podeliť s  laickou i odbornou verejnosťou. Preto začala v roku 2019 vznikať elektronická databáza.

Našu účasť na 46. svetovej konferencia ICTM v Lisabone podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.