Hudobno–vzdelávacie programy a úloha prezentéra

Abstrakt:

Current practice needs the implementation of a new musical profession, that of the presenter, in Slovak music. The presenter’s function is to animate and popularize artistic music. The author of this study defines both the term presenter and the presenter’s status in music management. The musician as interpreter and performer is in practice moving to the level of the presenter and performer-entertainer, regardless of genre. Besides the term presenter, the author distinguishes other professions such as host, broadcaster, narrator and animator, which are used in theatre, media and educational activities with children and youth. The presenter not only presents but also creates educational programmes and is an expert in this area. For example, Anna Hrindová introduces great presenters – personalities such as Leonard Bernstein and his contemporary follower Rob Kapilov, Alasdair Malloy, Gregory Smith and Carl Davis. Her research was devoted to Alasdair Malloy’s evaluation and his interpretation of educational concerts. Her research was completed in Kuala Lumpur in 2008.

Die gegenwärtige Praxis erfordert die Einführung der neuen musikalischen Profession des Darstellers (presenter). Die Aufgabe des Darstellers ist es, zu animieren und die künstlerische Musik zu popularisieren. Die Autorin versucht den Begriff Presenter zu definieren und gleichzeitig auch seinen Status im Musikmanagement zu spezifizieren. Der Musiker und Interpret ist in der Praxis auch Darsteller (presenter) und gleichzeitig Schauspieler und Komiker (performer and entertainer), ohne zu diesen Genres Bezug zu nehmen. Die Autorin unterscheidet außer dem Darsteller auch weitere Professionen wie Conférencier, Moderator und Animator, (Presenter, Animateur, Broadcaster, Narrator), die aus der Theaterwelt, den Medien und der Ausbildungstätigkeit für Kinder und Jugend bekannt sind. Ein Darsteller stellt nicht nur das Programm dar, sondern er selbst baut dieses auch auf und ist Experte in diesem Bereich.  Als Beispiele hervorragender Darsteller führt die Autorin Persönlichkeiten an wie Leonard Bernstein, seinen Nachfolger Rob Kapilov, weiter Alasdair Malloy, Gregory Smith und Carl Davis. Weiterhin widmet sie sich der Beobachtung der Ausbildungskonzerte und Auswertung und Interpretation der Ergebnisse des Darstellers Alasdair Malloy. Die Analyse hat sie im Jahre 2008 in Kuala Lumpur ausgeführt.  

Prezentér  –  definovanie pojmu

Súčasná prax animovania a popularizovania umeleckej hudby potrebuje zavedenie novej hudobnej profesie prezentéra v hudobnom živote na Slovensku, zadefinovanie pojmu prezentér a súčasne aj upresnenie jeho statusu v hudobnom manažmente. Hudobník – interpret – účinkujúci sa v praxi posúva aj do roviny „predvádzača“ a súčasne „divadelníka a zabávača“ bez ohľadu na žáner. Angličtina pozná niekoľko takých pojmov: „presenter“, „performer“, „entertainer“, pričom pojem prezentér nie je celkom správne  v hudobnej publicistike prekladaný do slovenčiny ako konferenciér.[1] Po konzultáciách s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied som prijala do svojej práce termín „prezentér“, ktoré v spisovnej slovenčine nemá pendant. Na tomto mieste preto rozlišujem a definujem popri pojme prezentér aj ďalšie profesie a tým i posunuté významy takých termínov ako sú konferenciér, moderátor a animátor, ktoré sú známe z oblasti divadla, práce v médiách a výchovnej činnosti s deťmi a mládežou.

Situácia v zahraničí

Pre účinkujúceho, ktorý edukačný projekt prezentuje, sú vo svete známe tieto označenia:[2]

Prezentér                                            Presenter

Animátor                                           Animateur

Hlásateľ / Moderátor                         Broadcaster

Sprievodné slovo                               Narrator

Slovenské lexikografické príručky a ani slovníky cudzích slov termín prezentér neobsahujú.[3]

Termín animátor je v kontexte predkladanej práce zavádzajúci, svojim pôvodným významom totiž označuje pracovníka, ktorý určuje alebo realizuje pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu.[4] V aktuálnom význame súčasného slovenského jazykového systému tento termín označuje aj pracovníka, organizujúceho zábavu pre rekreantov. Termín poznáme aj z kresťanského prostredia, kde slúži na označenie vedúceho skupiny detí.

Termín moderátor poukazuje na sprievodcu televíznym, rozhlasovým alebo iným „živým“ programom, niekedy sa zamieňa alebo stotožňuje s označením konferenciér (od konferencia, t.j. porada, schôdza, zjazd, zhromaždenie). Moderátor program moderuje, posúva ho ďalej, avšak obvykle nie je jeho tvorcom. Moderátor je v angličtine často uvádzaný ako „narrator“, teda človek, ktorý má v danom programe sprievodné slovo.

Je evidentné, že označenia človeka, vykonávajúceho túto činnosť, sú v rôznych krajinách rôzne, a nemožno ich unifikovať. Prezentér tak v angličtine znamená niekoho, kto „prezentuje myšlienku určitého druhu“[5], a jeho synonymami súsponsor, donor, giver.“ Anglický výkladový slovník upresňuje prezentéra ešte takto: „niektorí prezentéri sú zároveň herci, speváci atď. Iní sú experti v svojich oblastiach, napr. vedci alebo politici, ktorí prezentujú program z oblasti svojej špecializácie.

Na rozdiel od moderátora, konferenciéra a animátora je prezentér podľa mojich zistení a v kontexte tejto práce človek, ktorý edukačný program nielen prezentuje, ale sám aj vytvára a je v danej oblasti expertom. Tento termín mi bol oficiálne odobrený poradňou Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej Akadémie vied s tým, že je slovotvorne i významotvorne správny a zodpovedá aktuálnym pravidlám slovenského jazyka.[6]

Ako príklady vynikajúcich prezentérov v anglicky hovoriacich krajinách uvádzam Leonarda Bernsteina, jeho súčasného „pokračovateľa“ Roba Kapilova, ďalej Alasdaira Malloya, Gregory Smitha a Carla Davisa. Na Slovensku na takéto označenie v súčasnosti ašpirujú napríklad Ivan Šiller a Marián Čekovský. Či uspejú, ukáže až čas.

Predstavenie prezentéra a jeho práce

Prezentér Alasdair Malloy: Koncerty pre mladých ľudí

Nasledujúca štúdia je o vynikajúcom súčasnom prezentérovi edukačných koncertov a ďalších vzdelávacích programov, Alasdairovi Malloy.

Alasdair Malloy je príkladom talentovaného profesionálneho hudobníka, ktorý sa popri svojom hlavnom odbore stal samostatným tvorcom hudobno-vzdelávacích koncertných programov. [7] Jeho ústrednou činnosťou je navrhovanie a realizácia špeciálnych programov pre deti a rodiny[8]. Touto prácou predstavil klasickú západnú hudbu tisíckam prevažne mladých ľudí (tzv. novému publiku) v Anglicku a anglicky hovoriacich krajinách.

Pôvodne bol umeleckým riaditeľom série tzv. Dobrodružných koncertov (Adventure Concerts)  pri  Bournemouth Symphony Orchestra[9] a súčasne zodpovednou osobou za úspešnú sériu Sila Filky (Phil Power), ktorú vytvoril pre Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.[10]  Navrhol a prezentoval pôvodné programy pre tieto anglické orchestre: The Hallé, Guildford Philharmonic Orchestra, Ulster Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Northern Sinfonia, RTE Orchestra v Dubline, London Mozart Players a pre Operu North v Leeds.

Malloy vytvoril v Royal Albert Hall jeden z programov cyklu Modrý Peter (Blue Peter)[11] pre Detské  PROMS, ktorý predstavil so svojou domovskou filharmóniou BBC. Je aj tvorcom a hlavným protagonistom koncertnej série BBC rodinné Prom v Parku (BBC Family Prom in the Park) uskutočňované v Hyde Parku ako súčasť BBC Proms. Pravidelne účinkuje v zahraničí, hlavne v anglicky hovoriach krajinách. Jeho program Chrobáci (Bugs) vyhral v roku 2005 v Číne medailu za druhý najúspešnejší program pre deti[12]. Malloy je tiež špecializovaným hráčom na sklenenú harmoniku (Glass Harmonica), pre ktorú navrhol osobitý program Doma s p. Mozartom  (At Home with Mr. Mozart) pri nedávnej príležitosti 250. výročia narodenia skladateľa[13].

Alasdair Malloy

S prezentérom vzdelávacích koncertov A. Malloyom som realizovala počas troch rokov štyri interview[14], väčšina informácií tejto podkapitoly sa teda opiera o poznatky, získané počas týchto interview, ale aj z nepublikovaných podkladov od autora, z jeho osobných webových stránok[15] a zo stránok jeho agentúry[16]. Počas týchto rokov som mala možnosť sledovať prípravu, skúšky a koncerty jeho programov Najvyššie výsledky (Top Scores, febr. 2004), Je načase… (It’s About Time, jún 2005), Fantastické stvorenia (Fantastic Creatures, marec 2006), Pirátsky večierok (A Pirate Party, sept. 2006) a Svet pri nohách (The World at Our Feet, máj 2008).

Programy, ktoré vytvoril A. Malloy, sú vždy tematicky viazané[17]. Nasledujúcu charakteristiku jednotlivých programov uvádzam zámerne v „komerčnom jazyku“ podľa ich pôvodného znenia, aby čitateľ pochopil zámer a vycítil náladu plagátovej anotácie týchto vzdelávacích koncertov. Ich rozdelenie je podľa môjho výskumu a môjho návrhu možné do piatich širších skupín:

A.     Programy prezentujúce symfonický orchester

Ubime to        (BEAT THIS)

Prezentácia bicích nástrojov symfonického orchestra

Senzácia orchestra (THE THRILL OF THE ORCHESTRA)

Už ste si niekedy položili otázku, aké to asi je hrať v orchestri? Podľa čoho sa hudobníci rozhodnú, na ktorom nástroji budú hrať? Ako dlho trvá, kým sa pripraví koncert?  Aký dôležitý je dirigent? Odpovede na tieto otázky vám prezradíme na tomto koncerte, ktorý zachádza až za scénu a tiež do myslí hudobníkov.

Veľký  úder (THE BIG BANG)

Nahliadnite do hudobného laboratória Doktora Clarkensteina a pozrite sa do jeho mikroskopu, keď skúma vedu o zvuku. Tento program pozostáva zo všetkých zásadných elementov fantastického koncertu s hudobnými ukážkami, oslavujúcimi veľkolepé vedecké objavy, vrátane symfonického znázornenia rozbitia zvukovej bariéry podľa Malcolma Arnolda.

Súbory X (X FILES)

Pripojte sa k objavovaniu hudobných záhad, keď Alasdair Malloy otvára tajuplné X-súbory a vyšetruje rôzne záhady orchestra.

Kto vlastne bol mysteriózny Lietajúci Holanďan?

Dobré dirigovanie? Odhaľme tajomstvá Maestra!

Tanec s diablom v Tanci Macabre!

Vypočujte si vtieravé zvuky Fantoma jarmoku!

A čo na zemi znamená HYDRODAKTULOPSYCHICHARMONICA?

Pravdu odhalíte na tomto koncerte!!

B.     Programy viazané na ďalšie zložky múzických umení (napr. divadlo a tanec)

Sila bábiek (PUPPET POWER)

Alasdair ťahá všetky nitky, aby prezentoval ohromnú kombináciu bábkarského umenia a hudby. Pozýva k tomu známych bábkohercov Ronnie a Caroline le Drew. Spoločne upierajú pozornosť na orchester i na animovanú akciu, a samozrejme na hudbu, ktorá tieto dve zložky dokonale spája.

Publikum má tiež svoje bábky (podkolienky, ktoré sa tu a tam počas koncertu menia na hercov) a za asistencie Alasdaira animuje témy, ktoré prináša orchestrer.

Svet pri nohách (THE WORLD AT OUR FEET)

Alasdair a orchester nás pri tejto radostnej tanečnej ceste okolo sveta dostanú až na špičky, oslavujúc tance z celého sveta. V spolupráci s miestnymi tanečníkmi a použitím  obvyklého miesta okolo a medzi hudobníkmi orchestra sa bude tento vizuálny zážitok sústreďovať na ľudovú hudbu a tanečné tradície z takmer všetkých kontinentov. Nepochybným vrcholom bude orchestrálne aranžmán Tanca rieky (Riverdance) Alasdaira Malloya. Publikum môže prísť v svojich národných odevoch a krojoch a dokonca sa bude môcť naučiť jeden veľmi neobvyklý tanec – Macarenu pána Mozarta!

C.     Programy viazané na rozprávkové, športové a iné deťom blízke témy

Pirátska party (THE PIRATE PARTY)

Vitajte na pirátskej lodi, ktorá vám prináša nebezpečné hudobno-pirátske dobrodružstvá. Od strhujúcej melódie Leroy Andersona Pirátsky pochod (Pirate March) k veľkolepému finále, kde sa všetci naučia pieseň Námornícka fajka (The Sailor’s Hornpipe). Piráti schovávajú svoj poklad v rôznych hudobných klenotoch.  Vo Fingalovej jaskyni (Fingal’s Cave) a vo vlnách Karibiku.

Stretnete Kapitána Jacka Sparrow v hudbe z filmových Pirátov z Karibiku (Pirates of the Caribbean). Tiež môžete otestovať svoje znalosti o námorníctve v simultánnom koncertnom kvíze Námornícke poznámky (Nautical Notes).

Najvyššie výsledky (TOP SCORES)

Vykopnutie športovej eskapády skutočne olympijských rozmerov. Príďte v patrične športovom vybavení –  bude sa hodiť k hudbe, ktorú prinášajú mnohé športové TV kanály, od Vstupu gladiátorov (Entry of the Gladiators), cez Ohnivé koče (Chariots of Fire) samozrejme až po všetky senzačné futbalové popevky.

Plnou parou vpred FULL STEAM AHEAD

V hlavných úlohách tohto koncertu je hudba pre vlaky, lode a iné parou poháňané stroje. Alasdair vás taktiež vypraví na luxusnú cestu vlakom Orient Express.

Chrobáci (BUGS)

Hlavnými postavami tohto plazivo-lezivého koncertu je hmyz, ktorý milujeme a aj ten, ktorého sa bojíme. Alasdairovi v módnom odeve Davida Attenborougha môže sekundovať za chrobáky prezlečené publikum. Hudba prinesie Osiu predohru, Bál škaredého chrobáka, Tarantellu pre Tarantule, nezabudnuteľný Let čmeliaka a mnoho iných hudobno-chrobáčích kúskov.

Stretnutie s mimozemšťanom (ALIEN ENCOUNTER)

Pozývame obzvlášť všetkých nadpozemšťanov a obyvateľov kozmických sfér! Odporúčame vaše pristátie priamo na medziplanetárnom koncertnom večierku na tomto konci vesmíru! Pripojte sa k Alasdairovým stretnutiam s hudobnými druhmi harmonických zvukov skladateľov konštelácie našej planéty.

Konvoj klaunov (A CAVALCADE OF CLOWNS)

Hneď od začiatku sekvencie, keď sa prázdne javisko postupne zaplní smiešnou plejádou rôznych klaunov (prídu priamo zo sály), začne sa koncert plný humoru, hudby a všeobecnej veselosti. Pohľadáme najzábavnejší hudobný nástroj v orchestri a budeme počúvať veselú hudbu aj od takých ´vážnych´ skladateľov ako boli Stravinskij, Holst a Rimskij-Korsakov. Niektoré z detí prídu na javisko, aby pomohli Alasdairovi vytvoriť Zvuky klaunov.

P.S. Aj mamy, otcovia, tetky, ujkovia a starí rodičia si konečne prídu na svoje: budú si môcť zatancovať boogie-woogie pri Slzách klauna.

Je načase (IT’S ABOUT TIME)

Dobrodružstvo v časovom rozpätí do popoludnia dňa po noci predtým. Prezentér  Alasdair Malloy vás vezme na Tanec hodiniek z Griegovho Rána (z jeho suity Peer Gynt), do Mozartovej Malej nočnej hudby, zastaví sa s vami na Minútový valčík a občerstvujúci Čaj pre dvoch.  Orchester si bude musieť dať pozor, aby ho niektoré z neobvyklých hudobných chronometrov nezmietli z javiska, keď sa stretnú so Synkopovanými hodinami alebo s bláznivými Kukučkovými hodinami. A to všetko počas bežných denných povinností.

Bláznivý klobúkový čajovo hudobný večierok (THE MAD HATTER’S MUSICAL TEA PARTY)

Alasdair sa premení na bláznivého klobúčnika a obecenstvo môže prísť oblečené ako postavy z Alenky v ríši divov. Pomocou hudby stretneme Alenku, po prežutí planých húb sa zmenšíme alebo zväčšíme, a vypočujeme si veľa bláznivej hudby vrátane Najbláznivejšej hudobnej chvíľky bláznivého klobúčnika. Publikum bude skladať vlastné bláznivé rýmovačky. Tie najlepšie budú prečítané nahlas za hudobného sprievodu orchestra.

Poďme sa globalizovať (GOING GLOBAL)

Vyrážame na svetové hudobné turné, kde sme na každom novom mieste svedkami miestnych osláv a karnevalov! Na tejto ceste si neposedíte ani chvíľočku, keďže vás trans-globálny turistický sprievodca Alasdair Malloy sprevádza cez viac než desiatku rôznych krajín.

D.    Programy s témou známych sviatkov a období roka

Čakáme na Vianoce (COUNTDOWN TO CHRISTMAS)

Malloy vedie tento koncert, plný tradičných vianočných melódií a sprievodného slova, pričom používa hudbu od nostalgickej White Christmas k večierkovej  Jingle Bell Rock.

Dušičky (HALLOWEEN)

Tradične oslavovaný sviatok v anglicky hovoriacich teritóriách. Koncert prináša hudbu „strašidelnú“ (napr. Danse Macabre), mysterickú (Phantom Fairground) a ďalšie známe kúsky z hororov.

Letný plážový večierok (SUMMER BEACH PARTY)

Hudobná návšteva známych svetových pláží, jednotlivé miesta spájané spevom publika („We’re all going on a Summer Holiday“).  Je tu použitá hudba napríklad N.  Rimskij-Korsakov: Capriccio Espagnole, a iné známe melódie (brazílska zmes Carnivale alebo ikonická téma Hawaii 5-O) v úpravách pre orchester od prezentéra a tvorcu programu A. Malloya.

E.     Programy s témou populárnych filmových postáv

Hrdinovia Hollywoodu (HEROES OF HOLLYWOOD)

Vzrušujúce hudobné dobrodružstvá so známymi osobnosťami zo strieborného plátna. Od fantastických svetov súčasného Harry Pottera Pána prsteňov až k starším  akciou nabitým kúskom Jamesa Bonda a Indiana Jonesa – držte sa pevne na tomto výlete do Hollywoodu!

Fantastické stvorenia (FANTASTIC CREATURES)

Hudba tohto programu sa plne viaže k fantastickým stvorenia z magického sveta Harry Pottera. Alasdair, prezlečený do pozoruhodného rúcha čarodejníka, publikum i orchestrálni hráči sú vyzvaní, aby sa na koncert dostavili oblečení ako rôzne charakterové postavy z týchto kníh. Publikum je veľmi aktívne zahrnuté do priebehu koncertu. Hlavné hudobné čísla zahŕňajú okrem hudby z filmov Harry Potter aj iné známe klasické rozprávkové kusy.

Pozorovanie koncertného programu Svet pri našich nohách

Podarilo sa mi realizovať štyri pozorovania koncertov Malajského filharmonického orchestra s francúzskym dirigentom Ollivierom Philippe-Cuneo v Petronas Twin Towers (Dewan Philharmonic Petronas) 17. a 18. mája 2008 v Kuala Lumpur.

Komerčná anotácia koncertu:

Oslavujúc tance z celého sveta, Alasdair a orchester nás pri tejto radostnej tanečnej ceste okolo sveta dostanú až na špičky. V spolupráci s miestnymi tanečníkmi a použitím  obvyklého miesta okolo a medzi hudobníkmi orchestra sa tento vizuálny zážitok sústreďuje  na ľudovú hudbu a tanečné tradície z takmer všetkých kontinentov. Nepochybným vrcholom bude orchestrálne aranžmán Tanca rieky (Riverdance) od Alasdaira Malloya. Publikum môže prísť v svojich národných odevoch a krojoch a dokonca sa bude môcť naučiť jeden veľmi neobvyklý tanec: Macarenu pána Mozarta.“

 1. Pozorovanie – Terénne zápisky z koncertu

PRVÝ VSTUP

Publikum je usadené, orchester je na svojich miestach. Ešte pred ladením orchestra prechádza cez sálu medzi obecenstvom osem večerne oblečených párov, sú to hudobníci z orchestra. Vyjdú na pódium, páni usadia dámy a potom zaujmú svoje miesta. Orchester ladí. Prichádza prezenter Alasdair Malloy oblečený v svojom národnom (škótskom) kroji. Víta publikum na ceste okolo sveta, na ktorej budú znieť tance z rôznych krajín. Upozorňuje na to, že hudba má vždy funkciu. To, že slúži k tancu je jednou z jej najpôvodnejších funkcií.

Predstaví dirigenta a pozve orchester k prvému tancu – francúzskej farandole.

G. Bizet          Farandola

Obsadenie orchestra: 2.2.2.2 / 4.2.3.0 / Timp / Bicie (3) / Sláčiky

Trvanie: 3 min.

Počas znenia tejto skladby Alasdair Malloy prichádza na pódium, postaví sa pred orchester a hrá na malý bubon. Zvýrazňuje typický rytmus tohto tanca.

DRUHÝ VSTUP

Po odznení Bizetovej skladby Malloy orchestru viditeľne tlieska (učí obecenstvo oceniť ich výkon).  Krátko sa ešte vráti k popisu vypočutého francúzskeho tanca. Chváli zvuk orchestra (nepriamo upozorňuje poslucháčov na tento dôležitý hodnotiaci element). Chváli hudobníkov, ako sú pekne oblečení. Vysvetľuje prečo sa na koncert chodí v slávnostnom odeve. Vracia sa k téze, že v minulosti sa hralo do tanca, a preto i odev bol prispôsobený na tento účel.

Text sa presúva k peknému tradičnému rakúskemu kroju. Hovorí o tejto krajine, o mnohých jej tradičných tancoch, a predstavuje asi najobľúbenejší – valčík. Hovorí o jeho krokových variáciách, rozoberá jeho metrum.

Znie

F. Lehár         Zlatý a strieborný valčík

Obsadenie orchestra: 2.2.2.2 / 4.3.2.0 / Timp / Bicie (4) / Harfa / Sláčiky

Trvanie: 6 min.

Počas znenia valčíku sa pohybujú svetlá v sále v rytme valčíku. Malloy na okraji pódia pozorne počúva orchester.

TRETÍ VSTUP

Malloy znovu tlieska. Hovorí o cigánskej hudbe a o tanci čardáši. Podrobne vysvetľuje formu tohto tanca. Upozorňuje na klarinet a jeho sólo. Popisuje, ako sa tento tanec tancuje, upozorňuje na to, že sa páry pri prvej časti tanca vzájomne nedotýkajú, a pri druhej (zrýchlenej) sa točia.

Znie

Montiho         Čardáš  (v úprave McEwana)

Obsadenie orchestra: 1+Pikola.2.2.2 / 4.3.3.1 / Timp / Harfa / Klavír / Sláčiky

Trvanie: 4 min.

ŠTVRTÝ VSTUP

Malloy privádza pozornosť publika od Severnej Ameriky až na Divoký Západ. Hovorí o

typickom kovbojskom tanci hoe down. Zosmiešňuje tanec kovbojskými pokrikmi jí – há!

Znie

A.Copland     Hoe Down

Obsadenie orchestra: 2+Pikola.2.2.2 / 4.3.3.1 / Timp / Bicie (4) / Klavír (dCelesta) / Sláčiky

Trvanie: 4 min.

Prvý vstup (!) tanečníkov (miestne angažovaných). V kovbojskom oblečení tancujú tento tanec. Potlesk.

Bez ohlásenia a bez komentára spustí orchester národnú (miestnu) skladbu

P. Ramlee      Joget Malaysia

Obsadenie orchestra: 2+P.2.2.2+C / 4.3.3.1 / Timp / Bicie / Sláčiky

Trvanie: 4 min.

Je to moment prekvapenia, keďže nikto nečakal národnú skladbu (skladbu z krajiny, kde práve tento koncert prebieha). Na pódium prichádzajú miestni malajskí tanečníci, v národných krojoch a tancujú národný tanec joget.

PIATY VSTUP

Ďalšie dve hudobné čísla uvádza Malloy jedným vstupom. Rozbíja tak monotónnosť prezentácie hudby po každom sprievodnom slove. Hovorí najprv o anglických tancoch a o ich typickom Garboldisham Jig (popis miesta, funkcie a krokov). Potom hovorí o celkom rozdielnom čínskom tanci na jednu z najobľúbenejších čínskych melódií Jazmínový Kvet.

Arr. FU                     Jasmine Flower

Obsadnie orchestra: 2.2.2.2 / 2.0.0.0 / Timp / Bicie (2) / Harfa / Sláčiky

Trvanie: 4 min.

Na toto číslo tancujú dvaja čínski tanečníci v svojich tradičných odevoch.

Malloy stojí na kraji, počúva, tlieska a čaká na ďalšiu už uvedenú skladbu a anglický tanec.

 

Philip Spark Garboldisham Jig  (4. časť z Norfolk Dances, v úprave A. Malloya)

Obsadenie orchestra: 2.2.2.2 / 2.2.3.1 / Timp 0 / Bicie (2) / Kontrabas

Trvanie: 3 min.

ŠIESTY VSTUP

Malloy hovorí o Afrike a jej výrazných tancoch. Hovorí o anglickom skladateľovi Jeffes, ktorý dobre pozná Afriku a jej hudbu.

Uvádza jeho

Simon Jeffes              Music by Numbers

Obsadenie orchestra: 2.2.2.2 / 4.3.3.0 / Bicie (1) / Klavír / Sláčiky

Trvanie: 4 min.

Na skladbu tancujú miestni tanečníci v (pseudo) afrických odevoch a na (pseudo) africké kroky.

SIEDMY VSTUP

Malloy tlieska osobitne tanečníkom, osobitne orchestru a zvlášť dirigentovi (poukazuje tak na rôzne múzické zložky). Ďalej sa venuje publiku – ako sa cíti, že príliš dlho sedí a či si nechce zatancovať. Všetkých postaví a požiada, aby opakovali tanečné pohyby podľa neho. Upozorní ich, že nasledujúci hybridný tanec (španielsko-brazílsko-turecko-mozartovský) bude mať dve časti: rýchlu a pomalú.

 

W. A. Mozart            Samba alla Turca (v aranžmáne Buttallu)

Obsadenie orchestra: 2+Pikola.2.2.2 / 4.3.3.1 / Timp / Bicie (3) / BassGitara / Gitara / Klavír / Sláčiky

Trvanie: 4 min.

Sála sa hýbe, všetci tancujú, publikum sa odreaguje. Atmosféra graduje. Jednotlivé nástrojové sekcie pri svojich sólach v orchestri povstanú.

Malloy sa po odznení pýta, či z tejto hudby a tanca malo obecenstvo radosť (nepriamo upozorňuje na zábavnú funkciu hudby).

ÔSMY VSTUP

Malloy sa pred uvedením posledného čísla vracia domov do Škótska. Zoznamuje publikum s okolnosťami vzniku skladby Riverdance. Počas tanečnej vizualizácie ilustratívneho škótskeho tanca znie

Bill Whelan    Riverdance (v aranžmá pre orchester A. Malloy)

Obsadenie orchestra: 2+Pikola.2.2.2 / 4.3.3.1 / Timp / Bicie (3) / Harfa / Klávesy / Akustická gitara/ BassGitara / Sláčiky

Trvanie: 8 min.

Tanečníci odchádzajú cez publikum von zo sály. Obecenstvo nadšene aplauduje. A. Malloy tlieska orchestru (umocňuje svoj zámer, že obecenstvo pozoruje symfonický koncert a nie tanečné čísla z rôznych kontinentov). Tanečníci sa vracajú v brazílskych kostýmoch  a nasleduje prídavok

Quincy Jones             Soul Bossa Nova (v aranžmá pre orchester A. Malloya)

Obsadenie orchestra: 1+2Pikola.2.2.2 / 4.3.3.1 / Harfa / Klavír / Timp / Bicie (2) / Gitara 0 BassGitara / Sláčiky

Trvanie: 3 min.

Obecenstvo nechce opustiť sálu. A. Malloy ich posiela domov. Znovu oceňuje orchester, potom choreografa a tanečníkov. Stavia jednotlivé sekcie, čím upozorňuje na jednotlivé nástrojové skupiny. Znovu zachováva pevnú koncepčnú linku, že ide o koncert orchestra.

Po koncertoch sa Alasdair Malloy pohybuje pred koncertnou sálou, hovorí s deťmi a mládežou, fotí sa s nimi a týmto priamym fyzickým kontaktom podnecuje ich záujem o budúcu návštevu koncertu.

2. Evaluácia vzdelávacích koncertov A. Malloya

Vyhodnotenie a interpretácia pozorovania

Čo sa týka výberu hudby, to nie je typický program tohto autora, pretože A. Malloy používa takmer vždy originálnu hudbu. Počas koncertu dáva prezentér značný priestor všetkým účinkujúcim. Upevňuje tým svoj zámer uviesť primárne symfonický až sekundárne komentovaný koncert.

Všetky čísla nie sú tancované. Malloy tým sleduje cieľ, aby sa dodržala povaha a koncept koncertu, a nie prezentácie rôznych tancov so sprievodom symfonického orchestra.  S rovnakým zámerom zdôraznenia umeleckého zážitku nezaradil tanečníkov do každej skladby koncertu. Na druhej strane, výkladu a popisu tanca venuje značný priestor. Nechce ním však poukázať podrobne na jednotlivé tance alebo krajiny. Naopak, choreografia miestne angažovaných tanečníkov nie je profesionálna a presná.  Účasť tanca v tomto programe nie je hlavným zámerom autora. Naopak, jeho zámerom je poukázať na významnú tanečnú  funkciu hudby v minulosti.

Po koncepčnej stránke má tanečné vstupy v programe dobre premyslené. Nechce robiť kostýmovú estrádu (i keď pohľad na rôzne kostýmy je estetickým zážitkom). Naopak, použitím rôznych národných krojov sleduje zámer predstaviť poslucháčom význam tradície každého národa. Sám A. Malloy je počas celého koncertu oblečený v svojej typickej škótskej sukni. Počas koncertu nenásilne upozorňuje na národné tradície a na to, že učiť sa svojim národným piesňam je dobré.  Upozorňuje na rôzne funkcie a formy tanca – formálny tanec, spoločenský tanec, párový tanec atď. Využíva miestnych malajských, čínskych i indických tanečníkov. Spája týmto návštevníkov koncertu aspoň s niektorými zložkami, ktoré sú im dôverne známe.

Malloy si uvedomuje a kladie dôraz na psychologické aspekty výstavby úspešného vzdelávacieho koncertu, ako je napr. dôležité udržať pozornosť poslucháča. Koncert trvá 73 minút, čo je pre detského poslucháča ideálne.

Dôležitá je interakcia medzi pódiom a obecenstvom, zaradenie fyzického pohybu (tanca) obecenstva v tretej štvrtine koncertu, fyzické i psychické odreagovanie sa, pohyb v orchestri (pri niektorých sólach niektoré nástroje alebo celé nástrojové skupiny povstanú), vstup párov (hudobníkov) na koncert cez sálu, interakcia tanečníkov v sále, moment prekvapenia uvedením národného folklórneho čísla atď.

Malloy poskytuje poslucháčom rôzne muzikologické odkazy a „vysiela“ k nim závažné informácie – hovorí o tom, že hudba má rôzne funkcie, vyzdvihuje zvuk ako dôležitú estetickú hodnotiacu kategóriu, upozorňuje na radosť z počúvania hudby atď. Zdôrazňuje aj  sociologické aspekty: poukazuje na význam jednotlivých hudobníkov, oceňuje orchester, ako aj úlohu dirigenta. Ďalej, niekoľkokrát odkazuje na dôležitosť tradície (národné odevy, národné piesne). Upozorňuje na jednotlivé hudobné zložky (rytmus je dôležitý element hudby), na jednotlivé hudobné nástroje (sólo klarinetu) alebo celé nástrojové skupiny.

Malloy zámerne nepôsobí ako lektor, nepoučuje. Komunikuje s publikom. Podnecuje deti a mládež k reakcii.  Improvizuje podľa nálady v sále.

Každý koncert je trochu iný[18], Malloy improvizuje, zabáva i hudobníkov na pódiu, čo nie je jednoduchá úloha.

Hĺbková evaluácia hudobno – vzdelávacej práce Alasdaira Malloya aj v konfrontácii a syntéze s ďalšími edukačnými modelmi je porovnávaná v dizertačnej práci autorky.[19]

Poznámky:

 1. Yvetta Kajanová, Tvorivosť a inovácie v muzikológii a v trhovom priestore, in: Slovenská hudba, roč. 31, č. 3-4, 2005, s. 406-412. Konzultácia autorky tejto štúdie s Doc. Yvettou Kajanovou, 2. júla 2008, FiF UK, Bratislava. Yvetta Kajanová hovorí aj o posúvaní profesie skladateľa do oblasti interpretácie; skladateľ, ktorý je súčasne aj interpretom svojich skladieb a často improvizuje. Yvetta Kajanová, Postmoderna v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz, VUK, Bratislava 2010, s. 12.
 2. Viď v Musical America, European Association of Concert Agents, atď.
 3. www.cudzieslova.sk, www.slovnikcudzichslov.eu, www. slovnik.dovrecka.sk/slovnik-cudzich-slov
 4. Slovník slovenského jazyka, www.slex.sk, 10. marca 2010 a Slovník slovenského pravopisu www. slovnik.juls.savba.sk taktiež 10. marca 2010.
 5. Presenter is someone who presents a message of some sort (as a petition or an address or a check or a memorial etc.)“
 6. Konzultácia s PhDr. Ivetou Vančovou, SJÚĽŠ, 25. marca 2010.
 7. Narodil sa v roku 1958. Pôsobí ako 1. hráč na bicích nástrojoch v BBC Concert Orchestra v Londýne.
 8. Tejto práci sa venuje asi od roku 1991 (interview v Kuala Lumpur 17. mája 2008).
 9. Tento program bežal po dobu ôsmych sezón od roku 1998.
 10. Julian Lloyd Webber to označil ako „dôvod č. 1, prečo má umelecká hudba vo Veľkej Británii stále svoju budúcnosť“ (The Liverpools Daily Post, 12. Október 1996). A. Malloy vytvára pre tento orchester tri až štyri programy každý rok.
 11. 11.    Modrý Peter je úspešný televízny hudobno-vzdelávací program, ktorý vysiela televízia BBC dvakrát do týždňa už od roku 1958. V októbri tohto roku bude oslavovať 50. výročie svojej existencie (!). www.alasdairmalloy.com, 12.máj 200
 12. Mozart napísal poslednú komornú skladbu práve pre tento hudobný nástroj (Adagio a Rondo, KV 617).
 13. 13.    Všetky v Kuala Lumpur (jún 2005, marec 2006, September 2006 a máj 2008).
 14. 14.    www.alasdairmalloy.com
 15. 15.    www.clbmanagement.co.uk
 16. Po nasledujúcom zrhnutí všetkých jeho navrhnutých programov prikladám podrobný rozbor jeho posledného programu Svet pri našich nohách (The World at Our Feet).
 17. Táto analýza konkrétneho programu bola realizovaná na základe štyroch koncertov s rovnakým programom.

HRINDOVÁ, Anna, Sprístupňovanie umeleckej hudby prostredníctvom umeleckých projektov,dizertačná práca, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 2010.