komunikácia

Etnografický výskum alternatívnej hudobnej scény v Bratislave

Táto štúdia sa venuje etnografickému výskumu alternatívnej hudby v Bratislave od novembra až do decembra 2014. Pre naše pozorovanie sme vybrali dva hudobné kluby v Bratislave, ktoré neustále propagujú alternatívne skupiny: Majestic Music Club a British Rock Stars Club. Etnografický výskum bol zameraný na tri vystúpenia: koncert Wayne Hussey v British Rock Stars Club a na vystúpenie skupiny […]

Kľúčové slová: , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2015, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej umeleckej školy

Predložená štúdia sa zaoberá problematikou integrácie detí so zdravotným znevýhodnením do základnej umeleckej školy (ZUŠ). Hudobná edukácia na ZUŠ rozvíja kreativitu a nadanie intaktných jedincov, ale aj žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prostriedkom, ako poskytnúť takýmto deťom adekvátne vzdelanie v umeleckej sfére je integrácia. Pri nej je nevyhnutnosťou vytvoriť pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) vhodné […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2018 | Autor: | E-mail