K textom slovenských rockových skladieb

Abstrakt:

V dnešnom svete modernej piesňovej produkcie sa piesňový text najmä pod vplyvom skladieb z anglofónneho prostredia dostáva do úzadia. Príspevok sa pomocou stručného prieskumu pokúša zistiť, aké sú obľúbené slovenské rockové skladby dnešných mladých ľudí a či aj text zohráva úlohu v ich preferenciách. V prieskume dominovali skladby slovenských rockových kapiel Horkýže Slíže a Iné Kafe. Text piesne považujú účastníci prieskumu za relevantný, obľubujú však najmä jeho šokujúci a bizarný význam.

Úvod

Zrelšia generácia zvykne za kvalitnú rockovú hudbu považovať tú, ktorá je podnetná nielen melodicky, ale aj textovo. V poslednom čase k nám z rôznych médií doliehajú melodicky chytľavé a dynamické skladby, ktoré však neraz možno označiť za textovo menej inšpirujúce. Preto si neraz v tejto súvislosti kladiem otázky: Zaujímajú sa dnes mladí ľudia o text piesne? Je „ľahší“ textový námet bežný aj pri tých najobľúbenejších rockových skladbách? Považuje sa dnes textová jednoduchosť za bežnú normu?

O texty piesní sa zaujímam z didaktického hľadiska, neraz ich používam ako inšpiratívny zdrojový materiál v dielňach tvorivého písania pre študentov učiteľských odborov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pri hlbšom skúmaní textov súčasnej hudby slovenskej proveniencie sa názory na ich kvalitu rozchádzajú, pričom neraz dominujú tie kritické. Preto som iniciovala prieskum o postoji mladých ľudí k textu v modernej rockovej hudbe na Slovensku.

1.      Prieskum

V júni 2017 som s pomocou študenta, frekventanta dielní tvorivého písania, uskutočnila stručný internetový prieskum o slovenskom rocku s primárnym zámerom zistiť, či mladí ľudia považujú text súčasnej slovenskej rockovej hudby za dôležitý. Rock som vybrala preto, lebo mladí ľudia sa dnes najviac stotožňujú práve s touto kategóriou hudby, hoci v  širšom ponímaní môže pojem rock samozrejme obsahovať rôzne ďalšie subžánre ako pop rock, punk rock, art rock, classical rock, alternatívny rock, rock-metal, hard rock, hardcore, Christian Metal Music, acoustic-punk, punk-rock, heavy metal a iné.

Respondenti sa okrem bežných údajov o sebe mali vyjadriť k tomu, či majú obľúbenú slovenskú rockovú skladbu a ak áno, čo sa im na nej páči. Mali možnosť vybrať si jednu alebo viac odpovedí z ponuky: hudba, text, hlas interpreta, konkrétne hudobné nástroje, celková nálada a iné. Anketové otázky boli zámerne jednoducho koncipované, aby účastníkov prieskumu neodradili a aby na ich vyplnenie nepotrebovali viac ako 2 – 3 minúty.

2.      Výsledky prieskumu

Do prieskumu sa zapojilo 257 respondentov vo veku od 15 do 35 rokov, pričom najčastejšie odpovedali respondenti vo veku 20 – 23 rokov (bližšie detaily pozri Graf č. 1[1]). Bolo medzi nimi 52,5 % mužov a 47,5 % žien. Z hľadiska vzdelania dominovali mladí ľudia s ukončeným stredoškolským vzdelaním (55,6 %), po nich nasledovali respondenti s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa (pozri Grafy č. 2 a 3).

1Eliasova1Graf č. 1. Vek respondentov.

1Eliasova2

Graf č. 2. Pohlavie respondentov.

1Eliasova3

Graf č. 3. Ukončené vzdelanie respondentov.

V hlavnej časti prieskumu mali respondenti odpovedať na otázku, či majú obľúbenú slovenskú rockovú skladbu a ak áno, tak akú. Z celkového počtu 257 ľudí, ktorí sa do prieskumu zapojili, 44 respondentov  (17,1 %) má k slovenskej rockovej produkcii odmietavý postoj. Na podnetovú otázku „Máš obľúbenú slovenskú rockovú skladbu?“ odpovedali napr. „Slovensko nemá hudbu“; „Slovenský rock? Nepoznám, na Slovensku sa rock nehrá, slovenská rocková hudba sa mi nepáči“; „Nie, nemám, počúvam skôr zahraničné kapely“ a pod.

Dvadsať ľudí v prieskume (7,8 %) uviedlo namiesto slovenských skladieb zahraničné skladby alebo zahraničné skupiny. Táto skutočnosť môže naznačovať, že respondenti majú problémy s čitateľskou gramotnosťou, alebo že ignorujú otázku a okľukou dávajú najavo, že nie sú fanúšikmi slovenského rocku.

Siedmi respondenti (2,7 %) de facto neodpovedali na podnetovú otázku, pretože nedokázali uviesť jednu konkrétnu skladbu. Ich odpovede zneli „Je ich veľa“; „Neviem povedať len jednu pesničku“ a pod. Dvaja respondenti (0,8 %) poskytli nepresné informácie.

Viac než štvrtina respondentov, v celkovom počte 66 (25,7 %), neuviedla slovenskú rockovú skladbu, ale len skupinu. Najvyšší počet priaznivcov pritom zaznamenali tieto skupiny[2]: Horkýže Slíže (25)[3], Iné Kafe[4] (18), Zoči-voči (5), Elán (4), The Paranoid (3), Gladiátor (2) a Korben Dallas (2). Ostatné skupiny získali po jednom hlase (ČAD, Desmod, No name, Nostalgia, Richard Müller, Slobodná Európa, Smola a hrušky, Tublatanka a Zóna A)[5]. Konkrétnu skladbu slovenských rockových kapiel uviedlo z celkového počtu 257 ľudí len 118, čo predstavuje  45,9 % respondentov (pozri Tabuľku č. 1).

Počet respondentov Typy odpovedí na podnetovú otázku: Máš obľúbenú slovenskú rockovú skladbu? Ak áno, akú? Percentuálny pomer
44 odmietavé postoje 17,1 %
20 názvy zahraničných skladieb alebo skupín 7,8 %
7 neuvedené žiadne konkrétne skladby            alebo skupiny 2,7 %
2 neúplné odpovede 0,8 %
66 názvy len slovenských rockových skupín 25,7 %
118 názvy konkrétnych skladieb slovenských rockových skupín 45,9 %
257 100,0 %

Tabuľka č. 1. Prehľad odpovedí respondentov.

Najvyšší počet hlasov získala skupina Horkýže Slíže, ktorej konkrétne skladby uviedlo 38 respondentov (14,8 % z celkového počtu účastníkov prieskumu; 32,2 % z celkového počtu tých respondentov, ktorí uviedli konkrétny názov skladby konkrétnej slovenskej skupiny). Na druhom mieste sa umiestnili skupiny Iné KafeTublatanka. Ich konkrétne skladby uviedlo 14 respondentov, ďalšie miesto zaujala skupina Elán, jej skladby uviedlo 8 respondentov.

Ak zrátame spolu počet respondentov, ktorí uviedli konkrétne skladby skupiny a počet respondentov, ktorí uviedli len skupinu, tak by finálne poradie skupín vyzeralo takto[6]:

Slovenská rocková skupina Počet respondentov, ktorí uviedli len skupinu Počet respondentov, ktorí uviedli konkrétne skladby skupiny Spolu V percentách Poradie
Horkýže Slíže 26 38 64 24,9 % 1.
Iné Kafe 19 13 32 12,5 % 2.
Tublatanka 1 14 15 5,8 % 3.
Elán 4 8 12 4,7 % 4.
Zoči-voči 5 3 8 3,1 % 5.
Slobodná Európa 7 7 2,7 % 6.
The Paranoid 3 3 6 2,3 % 7.
Konflikt 1 3 4 1,6 % 8.
Metalinda 4 4 1,6 % 8.
Gladiátor 2 1 3 1,2 % 9.
Korben Dallas 2 2 0,8 % 10.

Tabuľka č. 2. Prehľad preferencií skupín.

Z  31 slovenských rockových skupín aktuálne uvedených na internete[7] sa v prieskume umiestnilo 14: BijouTerrier, Desmod, Elán, Gladiator, Hex, Horkýže Slíže, Iné Kafe, Korben Dallas, Metalinda, Modus, No Name, Slobodná Európa, Tublatanka a Zoči Voči. Vyšší počet hlasov ako 10 získali len štyri skupiny: Horkýže Slíže (64), Iné Kafe (32), Tublatanka (15) a Elán (12).

K slovenským rockovým skupinám, resp. skupinám, ktoré môžeme zaradiť pod zastrešujúci názov „rockové“, v prieskume pribudli aj skupiny ako Bad Karma Boy, Before the zero day, Bod Omylu, ČAD, Davová psychóza, Dáša Fon Fľaša, Dorian Gray, Down to Hell, Ewelin, Hospital bukra, Karpina, Marek Brezovský, Metropolis, Načo názov, NONA, O. B. D., Vandal, Robo Grigorov, Sanchez Amsterdam feat. Jimi Cimbala, Sexit a Vandali (detailne pozri Príloha č. 1).

Z hľadiska rodového, vekového a vzdelanostného zastúpenia respondentov výsledky vyzerajú takto:

 

 1. Horkýže Slíže – 64 respondentov[8]
Pohlavie Priemerný vek Ukončené vzdelanie
muži ženy základné s maturitou vš 1.stupňa vš 2. stupňa vš 3. stupňa
39 25 20,9 45 15 8
 1. Iné Kafe – 32 respondentov
Pohlavie Priemerný vek Ukončené vzdelanie
muži ženy základné s maturitou vš 1.stupňa vš 2. stupňa vš 3. stupňa
14 18 21,4 3 14 13 2

 

 1. Tublatanka – 14 respondentov
Pohlavie Priemerný vek Ukončené vzdelanie
muži ženy základné s maturitou vš 1.stupňa vš 2. stupňa vš 3. stupňa
10 4 21,6 10 3 1
 1. Elán – 12 respondentov
Pohlavie Priemerný vek Ukončené vzdelanie
muži ženy základné s maturitou vš 1.stupňa vš 2. stupňa vš 3. stupňa
5 7 21,2 7 4 1

Tabuľky č. 3. Prehľad preferencií skupín podľa pohlavia, veku a vzdelania respondentov.

V prieskume sme nezaznamenali signifikantné rozdiely v odpovediach na anketové otázky z pohľadu pohlavia, veku či vzdelania. Menšie rozdiely možno vnímať len pri štyroch najpreferovanejších skupinách: kým pri skupinách Horkýže Slíže a Tublatanka mierne prevažovali muži (39 : 25; 10 : 4), pri skupinách Iné Kafe a Elán mierne prevažovali ženy (14 : 18; 5 : 7); kým u zástancov skupín Horkýže Slíže a Tublatanka prevažovali respondenti s najvyšším ukončeným  stredoškolským vzdelaním (45 : 23; 10 : 4), u skupín Iné Kafe a Elán bolo zastúpenie z hľadiska vzdelania takmer vyrovnané  (17 : 15; 7 : 5).

V poslednej časti ankety účastníci prieskumu označovali, čo sa im na rockovej skladbe páči, pričom si mohli vybrať z viacerých odpovedí: hudba, text, hlas interpreta, hudobné nástroje, celková nálada a mohli uviesť aj iné dôvody. Na prvom mieste sa umiestnila hudba, vybralo si ju z celkového počtu 257 respondentov 201 ľudí (84,8 %), za ňou text, zvolilo si ho 182 respondentov (76,8 %), nasledovala celková nálada (58,2 %), hlas interpreta (49,8 %) a posledné z ponuky boli konkrétne hudobné nástroje (19 %). Len 17 respondentov (6,6 %) uviedlo aj iný dôvod, prečo je pre nich daná skladba alebo skupina podnetná, ich odpovede však neboli signifikantné, preto ich ďalej neuvádzame. Detaily pozri v Grafe č. 4.

1Eliasova10

Graf č. 4. Odpovede na podnetovú otázka: Čo sa ti na nej (slovenskej rockovej skladbe) páči?

Z hľadiska preferencií jednotlivých kategórií u jednotlivých skupín a ich skladieb možno konštatovať, že jedine u skupiny Horkýže Slíže respondenti považujú text za zaujímavejší ako hudbu, celkovú náladu, hlas interpreta alebo konkrétne hudobné nástroje (pozri Tabuľka č. 4). U ostatných skupín vždy prevažuje hudba nad textom, potom nasleduje celková nálada (pozri Graf č. 5).

Slovenská rocková skupina(a jej skladba) Spolu

počet hlasov

Hudba Text Hlas interpreta Konkrétne hudobné nástroje Celková nálada
Horkýže Slíže 64 52 55 29 11 38
Iné Kafe 32 28 23 17 5 21
Tublatanka 15 15 11 8 4 9
Elán 12 8 6 3 1 7
Zoči-voči 8 8 7 6 6
Slobodná Európa 7 6 5 3 2 5
The Paranoid 6 6 4 4 1 3
Konflikt 4 3 2 1 1 3
Metalinda 4 4 4 4 2 3
Gladiátor 3 3 3 3 1 1
Korben Dallas 2 2 2 2 2

Tabuľka č. 4. Prehľad preferencií jednotlivých kategórií.

1Eliasova12

Graf č. 5. Preferencie jednotlivých kategórií.

Z hľadiska umiestnenia konkrétnych skladieb najvyšší počet hlasov získala skladba Vlak od skupiny Horkýže Slíže. Za najobľúbenejšiu skladbu ju označilo dvanásť respondentov: šesť mužov a šesť žien v priemernom veku 22,6 rokov s dominujúcim vysokoškolským vzdelaním  (5 respondentov s maturitou, 5 respondentov s vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa, 2 respondenti s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa). Na skladbe oceňujú najmä text celkový dojem (po 9 respondentov), až následne hudbu (7 respondentov), hlas interpreta (4) a konkrétne hudobné nástroje (3). Na ďalších miestach sa umiestnili skladby Silný refrén (3 respondenti a … na lehátku (3 respondenti). Najobľúbenejšou skladbou skupiny Iné Kafe je Ráno (4 respondenti) a Špinavé objatie (2 respondenti). Pri Tublatanke najvyšší počet získala skladba Pravda víťazí (4 respondenti). Detaily o preferenciách pozri v Prílohe č. 1.

3.      Interpretácia výsledkov

Na prieskum reagovali prevažne mladí ľudia vo veku 20 – 23 rokov, pričom na anketovú otázku o obľúbenej slovenskej rockovej skladbe správne odpovedala iba menej ako polovica z nich, čo vzbudzuje oprávnené pochybnosti o schopnosti mladých ľudí na Slovensku korektne dekódovať zmysel textu, v tomto prípade anketových otázok. Na druhej strane za potešujúci možno považovať fakt, že pre viac ako tri štvrtiny respondentov z radov mladých ľudí (76,8 %) je dôležitý text piesne. Môžeme teda predpokladať, že si ho poslucháči všímajú, že je relevantný pri rozhodovaní o preferenciách jednotlivých kapiel či ich skladieb. Najvýraznejším víťazom prieskumu sa stala skupina Horkýže Slíže[9], pričom respondenti označovali text za významnejší práve len pri tejto skupine v pomere 55 (text) : 52 (hudba). Zo všetkých ich piesní najväčšmi zaujala skladba Vlak, jej text ponúkame v Prílohe č. 2.

Ak by som sa pokúsila stručne naznačiť môj postoj k tomuto textu, tak by som musela konštatovať, že ma ako čitateľa prekvapil na viacerých úrovniach. V prvom rade výberom postáv (vrah, upíri, zubatá, démoni, King Kong, Saxana, Drakula), voľbou navodzovaných pocitov (strach, hrôza, horor, agónia), antitézami, ktorými sa snaží „neortodoxnosť“ situácie zvýrazniť („rýchlik … postojí ti v pekle, že vraj i v raji“; „pochovávame sladkých nocí ideu“), aj bizarnou personifikáciou („hrôza si to brúsi po kraji“). Čo ma však prekvapilo najviac, je zmes viacerých podôb jazyka, štýlu a žánru, akýsi postmodernistický mix všetkého možného: text akoby chcel byť na jednej strane voči realite na slovenských železniciach tvrdo recesistický, na druhej strane akoby chcel byť pokusom o príbeh, v ktorom sa nevľúdna realita prelína s vidinami a fantazmagóriami, súčasne však prvoplánovo akcentuje „desivosť“ v snahe skladbu zatraktívniť a pritiahnuť pozornosť najmä tých, ktorí sa radi pohybujú na hrane, alebo tých, ktorým sa nič „bežné“ nepáči a ktorí preto inklinujú k istej „vyšinutosti“. Tento názor čiastočne potvrdzujú aj komentáre fanúšikov skladby Vlak na You Tube, kde sa vyznávajú z toho, že ich fascinovala najmä vzbudzovaním pocitu strachu („Ako malý som sa tejto pesničky riadne bál, ale aj tak to bola pesnička môjho útleho detstva, ste super“.)

Ak by som sa mala vrátiť k otázke postulovanej na začiatku príspevku, tak piesňový text Vlak by som neoznačila ani slovom jednoduchý, ani slovom „ľahký“. Skôr by som ho považovala za príznačný pre dnešnú „previzualizovanú“ dobu, plnú hektických a šokujúcich scén. Tento text je svojráznou ilustráciou trendu, ktorý opísal v knihe Stroj na hity dlhoročný redaktor časopisu The New Yorker John Seabrook. Rozpráva v nej príbeh výrazného kultúrneho zvratu, ktorý priniesol nové, poslucháčsky mimoriadne pôsobivé hity. Autor pritom nový prístup k tvorbe hitov dáva do súvislostí s jeho obskúrnym začiatkom vo Švédsku na začiatku 90. rokov a sleduje jeho priebeh až po jeho nadvládu v dnešných hitparádach, pričom príznačným preň je práve čudesný a šokujúci svet plný zvláštnych a farbisto vykreslených postavičiek.

Záver

Hoci skladba nespĺňa tie kvalitatívne kritériá, ktoré kladie „zrelšia“ generácia na text, je potrebné všímať si to, čo dnes oslovuje mladých ľudí, čo je pre nich príťažlivé. Rovnako potrebné je klásť si otázky, čo môžeme my, pedagógovia, spraviť preto, aby sa mladí ľudia naučili všímať si v textoch umelecké hodnoty a aby takého hodnoty začali aj vyhľadávať.  Je takisto nevyhnutné, aby sme sa prestali zbavovať zodpovednosti za dnešný stav hodnôt v kultúre. Podobný alibizmus príznačne pomenoval aj Albert Marenčin v stati Kde leží bieda našej kultúry, s podtitulom Lamentácie nad rozliatym mliekom: „Našinec sa spravidla vyzúva zo zodpovednosti za jej dnešný úpadok, hľadajúc alibi a zvaľujúc vinu na „svetové trendy“, na „uponáhľaný život“, vyhovárajúc sa, že nemáme na kultúru dosť času ani peňazí, že nekultúrnosť, o ktorú sa denne potkýname, je jedovatým ovocím nadmernej slobody mravného liberalizmu a bezbrehej tolerancie voči gangstrom, kriminálnym živlom, zločincom, mafiánom, chuligánom, a asociálom všetkého druhu, že je dôslednom absencie občianskej výchovy v rodine aj na školách, zameraných takmer výlučne na výučbu prakticky použiteľných vedomostí, a že koreňom zla je všeobecný mravný úpadok, odklon od náboženstva, drogy a primitivizmus televíznych programov, na ktorých vyrastá dnešná mládež …“ (Marenčin, 2016, s. 15). Je preto potrebné, aby sme hľadali postupy, ako by sme mohli pred konfliktom kultúry a materiálnymi potrebami, meniacimi tradičné formy a žánre postupne na plytkú výrobu zábavy pre čoraz nenáročnejšie publikum, chrániť duchovnú podstatu umeleckej tvorby, aby sa umelecký text v akomkoľvek formáte, či v podobe poézie, filmu alebo piesňového textu, neprestal prihovárať rozumu i srdcu, vedomiu i svedomiu, senzibilite aj intelektu.  Ostáva len dúfať, že napriek silným vplyvom nových technológií na tvorbu hitov a napriek tlaku tvrdej konkurencie a ziskuchtivosti, budú naši mladí poslucháči ovplyvnení aj významnými domácimi tradíciami kultivovaného prístupu k tvorbe piesňového textu, reprezentovanými takými autormi, ako sú B. Filan, D. Hevier, M. Lasica, K. Peteraj, Ľ. Zeman a niektorí ďalší.

P. S. Úprimne sa teším, ako na víťaza anketového prieskumu – piesňový text Vlak skupiny Horkýže Slíže – zareagujú študenti v dielňach tvorivého písania.

Bibliografia

Eliašová, V., Šťastný, M. M. Dotazník Slovenský rock. Dostupné na: https://docs.google.com/forms/d/1kNqQqlOMDs9JbOnNtdly3mxNSQySGo8unPBDO3mI8lQ/edit?usp=sharing

Horkýže Slíže. Vlak. Dostupné na: https://www.google.sk/search?q=Horkýže+Slíže%3A+Vlak&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefo;

Horkýže Slíže. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=L_gpO7lLIkU

Lasica, M., Ormandík, M. Piesnenie. Bratislava : Slovart, 2016.

Marenčin, A. Kde leží bieda našej kultúry : Lamentácie nad rozliatym mliekom. In  Marenčin, A. Kacírske Myšlienky. Bratislava : Marenčin PT, 2016.

Seabrook, J. Stroj na hity. Praha : Nakladatelství 65. pole, 2017.

Príloha č. 1.

 1. m21           sm        Horkýže Slíže: Atómový kryt            12[10]
 2. m19           sm        Horkýže Slíže: Atómový kryt            12345
 3. m23           v1        Horkýže Slíže: Bernardín                  12        Iné: Vtip
 4. z19             sm        Horkýže Slíže: Emanuel Bacigala     12345
 5. m23           v1        Horkýže Slíže: Holandská                 12
 6. m20           sm        Horkýže Slíže: Horí ti maštaľ            12345
 7. m22           v1        Horkýže Slíže: Hovada                     12
 8. m20           sm        Horkýže Slíže: Jogín                          1235
 9. z 22           sm        Horkýže Slíže: L.A.G Song               125
 10. m18           sm        Horkýže Slíže: L.A.G Song               1
 11. m19           sm        Horkýže Slize: Líza a Wendy            12345
 12. z25             sm        Horkýže Slíže: Logická hádanka       125
 13. z22             sm        Horkýže Slíže: Nazdar                       123
 14. m20           sm        Horkýže Slíže: … na lehátku              2
 15. z22             sm        Horkýže Slíže: … na lehátku              125
 16. z24             v1        Horkýže Slize: … na lehatku              2
 17. m23           sm        Horkýže Slíže: Osemnásť                  1235
 18. z20             sm        Horkýže Slíže: Osemnásť                  125
 19. m26           v2        Horkýže Slíže: Sibír Taxi                  12345
 20. m20           sm        Horkýže Slíže: Silný refrén               12
 21. z 23           v1        Horkýže Slíže: Silný refrén               12
 22. z 22           sm        Horkýže Slíže: Ukáž tú tvoju Zoo     135
 23. m21           sm        Horkýže Slíže: Veľká Mača, Vincov háj      13
 24. m26           v1        Horkýže Slíže: Vlak                           125
 25. z22             v1        Horkýže Slíže: Vlak                           12
 26. m27           v2        Horkýže Slíže: Vlak                           125
 27. z19             sm        Horkýže Slíže: Vlak                           5
 28. z22             sm        Horkýže Slíže: Vlak                           234
 29. m22           v1        Horkýže Slíže: Vlak                           1235
 30. m20           sm        Horkýže Slíže: Vlak                           12345
 31. m20           sm        Horkýže Slíže: Vlak                           1235
 32. z 21           sm        Horkýže Slíže: Vlak                           1245
 33. z24             v1        Horkýže Slíže: Vlak                           25
 34. m24           v1        Horkýže Slíže: Vlak                           5
 35. m24           v2        Horkýže Slíže: Vlak                           1235
 36. m20           sm        Horkýže Slíže: Žúrka                         12345
 37. z20             sm        Len jednu????? BijouTerrier: Japanese tourbus, Horkýže Slíže: Silný Refrén, Zoči Voči: Láska nenávisť     123
 38. m-              sm        viaceré (napríklad Tublatanka: Žeravé znamenie osudu, 125; Ondrej Ďurica: Odkaz, 234; Parom: Na bojovom poli, 14; Horkýže slíže: Motorkárska, 2)
 1. z22             v1        Iné Kafe: Ráno                                   12
 2. z 20           sm        Iné Kafe: Ráno                                   1
 3. z 22           v1        Iné Kafe: Ráno                                   12
 4. z24             v1        Iné Kafe: Ráno                                   125
 5. m15           z          Iné Kafe: Ráno                                   135
 6. z20             z          Iné Kafe: Ráno                                   125
 7. m23           v1        Iné Kafe: Špinavé objatie                  1235
 8. z20             sm        Iné Kafe: Špinavé objatie                  235
 9. z17             z          Iné Kafe: Strom                                  23
 10. m23           v1        Iné Kafe: Mám pocit                          123
 11. z21             sm        Iné Kafe: Mojich najlepších 15 ro(c)kov       5
 12. m23           v1        Iné Kafe: Záverečná                           125
 13. z 22           sm        Iné Kafe: všetky od nich                    12345
 1. m23           sm        Tublatanka: Pravda víťazí                  123
 2. m22           sm        Tublatanka: Pravda víťazí                  12345
 3. z22             v1        Tublatanka: Pravda víťazí                  12
 4. z20             sm        Tublatanka: Pravda víťazí                  12345
 5. m21           sm        Tublatanka: Skúsime to cez vesmír   12345 Iné: Mám rád všetko na slovenských piesňach, ktoré sú známe.
 6. m42           v2        Tublatanka: Skúsime to cez vesmír   14
 7. m25           v1        Tublatanka: Dnes       125      Iné: text pozná každý aj v opitom stave
 8. m21           sm        Tublatanka: Dnes                               1235
 9. z21            sm        Tublatanka: Láska drž ma nad hladinou       12
 10. m23           v1        Tublatanka: Loď do neznáma            12
 11. m18           sm        Tublatanka: Nekonečná pieseň          1
 12. z 22           sm        Tublatanka: Poďme bratia do Betléma          15
 13. m22           sm        Tublatanka: Žeravé znamenie osudu 125
 1. M19          sM       Elán: Zanedbaný sex                          5
 2. M19          sM       Elán: Zanedbaný sex                          5
 3. z 25           v1        Elán: Amnestia na neveru                  125
 4. z25             v1        Elán: Banda cvokov                           1
 5. z24             v1        Elán: Čaba neblázni                           1245
 6. z 22           sm        Elán: Kaskadér                                   5
 7. z 20           sm        Elán: Môžeš ísť                                  12
 8. z26             v2        Elán: Spolok cvokov                          1235
 1. m23           sm        Bad Karma Boy: Dunaj                     12
 2. z19             sm        Before the zero day: Ostať sám         123
 3. z 20           s           Bod Omylu: V tichu tvojich slov       25
 4. m21           sm        ČAD: Skaza                                       235
 5. m21           v1        Davová psychóza: Epitaf pre Boha   12
 6. m24           v1        Dáša Fon Fľaša: Stereotypy              12
 7. m20           sm        Desmod: Hemeroidy                          12
 8. m19           sm        Desmod: Nesmrteľní                          12345
 9. z20             s           Dorian Gray: Neznáma                      123
 10. m-              sm        Down to Hell: Krvavé jazero             135
 11. m22           v1        Ewelin: Planety Hviezd         15        Iné: melódia, dynamika
 12. z 25           v2        Gladiátor: Pieseň čiernych vrán         123
 13. z 22           sm        Habera: Zhasni a snivaj                      123
 14. m23           v1        Hospital bukra: Stará pani                 2
 15. m22           sm        Hex: V piatok podvečer                     1235
 16. m23           v1        Karpina: Prievidza                             12
 17. m22           sm        Konflikt: Maroško                              1245
 18. z 22           v1        Konflikt: Rebel                                  –
 19. z22             v2        Konflikt: Rebel                                   15
 20. z22             sm        Marek Brezovský: Chcem byť sám   123
 21. m22           v1        Marek Brezovský: Hrana                   125
 22. m22           sm        Metalinda: Ján Ámos Džínový          12345
 23. z23             v1        Metalinda: Ján Ámos Džínový          123
 24. z23             v2        Metalinda: Zaľúbena žaba                 1235
 25. m20           sm        Metalinda: Až odídem                       12345
 26. m23           v1        Metropolis: Mám kam neodísť, Človek mieni 12345
 27. m22           sm        Modus: Kapely starnú                        123
 28. m25           sm        Načo názov: Vadí-nevadí                  123
 29. z22             v1        No name: Lekná                                 1235
 30. m23           v1        NONA: Kroky Pravdy                       12
 31. z24             v1        O. B. D.: Komáre                               25
 32. m-              sm        Project Vandal: Špinavá Kurva         125      Iné: Pobavila
 33. m26           v2        Robo Grigorov: Bol raz jeden žiak    123
 34. z23             v1        Sanchez Amsterdam feat. Jimi Cimbala: Seriál        123
 35. m26           v2        Sexit: V chráme čiernych mramorov 125
 36. z 23           v1        Slobodná Európa: Analýza dokázala hovno 125
 37. z24            v1        Slobodná Európa: Čo sa stalo s našim životom; Iné: Spomienky pri nej
 38. m26           v1        Slobodna Európa: Pes                         12
 39. m20           sm        Slobodná Európa: Podvod                 12345
 40. m18           sm        Slobodná Európa: Podvod                 15
 41. z 21           v1        Slobodná Európa: Relatívny pokoj    1235
 42. z24             v1        Slobodná Európa: Unavený a zničený           12345
 43. z22            sm        The Paranoid: Búrka                          12345
 44. z20             sm        The Paranoid: Čo cítiš                       135
 45. m 22          sm        The Paranoid: Smäd                           125
 46. m21           sm        Vandali: Pirátska                                12
 47. m-              sm        Zoči Voči: Mám tu vás                      1235
 48. z19             sm        Zoči Voči: Stratený                            123

Príloha č. 2.

Horkýže Slíže: Vlak

Horkýže Slíže/Peter Hrivňák

CD Kýže Sliz, EMI 2002

Rýchlik na tretej koľaji,
Postojí ti v pekle, že vraj i v raji.
Predavačka stieracích losov
je špatná jak zubatá s kosou.

Í, bisťu, už ti to ide.
Keď nechytíš tento, nepôjdeš nikde.
Po chvíli je stanica prázdna,
bez výpravcu, miestneho blázna.

Odchádza vlak, odchádza vlak.
Z Trenčína do Šaštína, v kupé
sedíš ty a vrah.
Z Trenčína do Šaštína, v kupé
sedíš len ty a vrah.

Len ty a vrah, to sú tvoje horory
na videu.
Hľadáme strach, pochováme
sladkých nocí ideu.
Rúti sa vlak, strach a hrôza si to
brúsi po kraji.
Podivný hlas hlási: Rýchlik na
tretej koľaji!

Rýchlik na tretej koľaji.
Postojí ti v pekle, že vraj i v raji.
Démoni už ceria čeľuste,
ľudia skáču z vlaku – seruste!

Pŕŕŕ, ako na koni uzdu.
čiasi ruka ťahá záchrannú brzdu.
Všetko uteká o preteky,
všetko uteká o preteky.

Kto by chcel od upírov
skrvavené cucfleky,
Kto by chcel od upírov
skrvavené cuc-fle-ky?!

Len ty a vrah, to sú tvoje horory
na videu.
Hľadáme strach, pochováme
sladkých nocí ideu.
Rúti sa vlak, strach a hrôza si to
brúsi po kraji.
Podivný hlas hlási: Rýchlik na
tretej koľaji!

Rýchlik na tretej koľaji.
Postojí ti v pekle, že vraj i v raji.
v agónii ničí vagóny,
u King-Konga blbnú hormóny.

Vŕzgajú na hajzli pánty,
to Saxana s Draculom inflagranti.
Sledujem ich cez malú škáru,
ich technika zas nemá páru!

Na konci bola svadba,
pol kráľovstva do daru.
Tak decká do postele,
vaši chcú ísť do ba-ru!

Len ty a vrah, to sú tvoje horory
na videu.
Hľadáme strach, pochováme
sladkých nocí ideu.
Rúti sa vlak, strach a hrôza si to
brúsi po kraji.
Podivný hlas hlási: Rýchlik na
tretej koľaji!

Len ty a vrah, to sú tvoje horory
na videu.
Hľadáme strach, pochováme
sladkých nocí ideu.
Rúti sa vlak, strach a hrôza si to
brúsi po kraji.
Podivný hlas hlási: Rýchlik na
tretej koľaji!


[1] Nie všetci respondenti uviedli svoj vek, preto je počet odpovedí len 237.

[2] Za názvom skupiny v zátvorke uvádzame počet respondentov.

[3] Považujeme za pozoruhodné, že až 14 respondentov uviedlo v druhej časti názvu slovo „slýže“.

[4] Pri uvádzaní viacslovného názvu skupiny je v zahraničí, najmä v anglofónnych krajinách, zvykom písať veľkými písmenami všetky plnovýznamové časti názvu; ak sa názov skupiny na Slovensku skladá z viacerých slov,  veľké písmeno sa zvykne  použiť len na začiatku názvu; bolo preto pre nás prekvapením, že na internetových sieťach sa všetky súčasti názvu skupín uvádzali s veľkými písmenami, napr. Horkýže Slíže, Iné Kafe a pod.

[5] Celkový súčet všetkých uvedených  skupín nekorešponduje s celkovým počtom respondentov, niektorí z nich uviedli aj dve skupiny.

[6] Sumárny prehľad konkrétnych skladieb konkrétnych skupín uvádzame v prílohe príspevku.

[7] AC+, The Backwards, The Beatmen, BijouTerrier, The Bridgeheads, Collegium Musicum, Desmod, Elán, Fermata, Gattch, Gladiator, Hex, Horkýže Slíže, IMT Smile, Iné Kafe, Kolowrat, Korben Dallas, Maria Chuana, Metalinda, Modus, The New Soulmen, No Name, PEHA, Prúdy, Rosemaid, Slobodná Európa, The Soulmen, Team, Tublatanka, Zoči Voči, Živé kvety.

[8] Počet respondentov je súčtom hlasov v obidvoch kategóriách, t.j. hlasov za skupinu a za obľúbenú skladbu.

[9] Horkýže Slíže je slovenská rocková kapela z Nitry, ktorá vznikla v roku 1992. Dvakrát získala platinovú platňu, ich hudba je označovaná ako punková, punk rocková, alebo jednoducho rocková.

[10] Vysvetlivky: m/z znamená muži/ženy, m20 – muž 20-ročný, z19 – žena 19-ročná; z – s ukončeným základným vzdelaním, s – s ukončeným stredoškolským vzdelaním, sm – s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou, v1 – s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa, v2 – s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa, v3 – s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa; za názvom skupiny a ich skladby je číselný kód 1, 2, 3, 4 alebo 5, pričom 1 – preferencia pre hudbu, 2 – pre text, 3 – pre hlas interpreta, 4 – pre konkrétne hudobné nástroje a 5 pre celkovú náladu. Za kódom sú príp. aj iné dôvody, prečo sa dotyčná skladba respondentom páčila.