Dobroslav Orel a Slovenská muzikologická škola

Abstrakt:

Cieľom práce je priblížiť históriu vzniku a vývoj Katedry hudobnej vedy Univerzity Komenského v Bratislave od jej založenia v roku 1921 až po súčasnosť. Metodológia výskumu spočíva v aplikácii historicko-systémovej metódy na štúdium hudobnej vedy ako akademickej disciplíny v spojení s historickým kontextom a osvetlením celostného obrazu jej vývoja. Cieľom biografických štúdií je zachytiť významné postavy slovenskej kultúry a osobitne muzikologickej školy.Vedecká nóvum práce sa opiera o charakteristiku Bratislavskej muzikologickej školy, ktorá sa stala centrom hudobnej vedy na Slovensku, rozvíja tradičné muzikologické problémy, metodológiu, ale aj najnovších muzikologické témy.Príspevok zdôrazňuje vývoj hudobnej vedy ako vzdelávacej disciplíny na Univerzite Komenského v Bratislave, jej národné a európske hudobné tradície, ktoré viedli k vzniku slovenskej muzikologickej školy iniciovanej Dobroslavom Orlom. Činnosť Dobroslava Orla viedla k vzniku plejády slovenských muzikológov a historikov hudby, ktorí sa profilovali na pedagogickej a vedeckej metodológii európskeho akademického vzdelávania. Prvá generácia muzikológov získala doma dôkladné odborné vzdelanie európskej úrovne. Vysoko vzdelaní vedci si uvedomovali podstatný význam muzikológie pre rozvoj duchovnej sféry svojho národa a chápali výdobytky národnej kultúry v kontexte svetovej kultúry.