Musicologica 1/2018

Od Bratislavskej lýry po Československo má talent. Hudba v Bratislave v období 1966 – 2010

V Bratislave, hlavnom meste Slovenska, sa vždy konali vystúpenia umelcov svetového formátu. V období 1948 – 1963 sa väčšina významných vystúpení jazzových a populárnych umelcov uskutočňovala v Prahe. Po roku 1963, keď sa konalo vystúpenie Chrisa Barbera z Veľkej Británie v Bratislave, sa aj Bratislava stáva centrom jazzových a populárnych podujatí. Situácia s organizovaním jazzových, rockových a populárnych koncertov zahraničných umelcov […]

Kľúčové slová: , , , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail | Domovská stránka

O hudobnom materiáli: Serializmus a myslenie

Úvahy o hudobnom materiáli sú súčasťou európskej hudobnej teórie už takmer 2000 rokov. Do popredia sa však dostali najmä v rámci teoretického diskurzu, ktorý v 50. a 60. rokoch 20. storočia sprevádzal rozvoj seriálnej hudby. V snahe o dekonštrukciu tradičných kompozičných techník a o vytvorenie novej hudby z najzákladnejších stavebných prvkov sa mnohí povojnoví skladatelia […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Súčasná hudba | Autor: | E-mail

Scott Joplin’s Treemonisha (1911), “prvá” čierna opera. Nová etnoantropologická a muzikologická analýza

Je nám ľúto, táto položka je k dispozícii iba English. Abstrakty sú dostupné v angličtine.

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Americká a svetová jazzová scéna po roku 2000

Pred nástupom nového milénia v posledných troch dekádach podliehal jazz veľkým zmenám vo vývoji. Od 70. rokov môžeme sledovať fragmentáciu jazzu a zrod mnohých polyštýlových hudobných formácií. Jazz sa stal viac otvorený voči vplyvom iných žánrov a začali vznikať tzv. jazzové fúzie alebo jazz fusion. V súčasnosti umelci idú s fúziou ešte ďalej a vytvárajú mnohotvárne, eklektické projekty, ktoré zlučujú nielen […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

K jazykovej kultúre textov slovenskej populárnej hudby

Štúdia sa zaoberá jazykovou kultúrou slovenských piesňových textov zhruba od 50. rokov 20. storočia po súčasnosť. Konštatujeme nedostatočný záujem lingvistiky o túto oblasť, ako aj metodologický problém uchopenia axiologickej stránky textov, ktorý predstavujú dva prístupy k jazyku, systémový a pragmatický, s rozdielnym prístupom k jazykovej norme. Na príkladoch konkrétnych textov uvádzame posun od sentimentálneho charakteru textov 50. rokov po chápanie […]

Kľúčové slová: ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Hry s piesňovým textom

V dnešnom svete modernej hudobnej produkcie sa piesňový text stáva osobitým fenoménom, ovplyvňujúcim najmä mladšiu generáciu. Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia piesňových textov v pedagogickom procese na rôznych stupňoch vzdelávania ako inšpiratívneho materiálu, pomáhajúceho rozvíjať textové kompetencie. Predstavuje niektoré techniky tvorivého písania zamerané na rôzne operácie s piesňovým textom. Vychádzajúc z hľadania dištinktívnych znakov medzi piesňovým textom a poéziou, […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Spiritualita v slovenskom rape Kali, Majk Spirit, Rytmus, Suvereno

Predmetom výskumu tejto štúdie je analýza fenoménu spirituality v slovenskej rapovej hudbe. Štúdia je rozdelená na dve hlavné časti. V prvej podávame stručný úvod do problematiky spirituality a rapovej hudby v zahraničí. Ústrednou témou je problematická definícia spirituality a jej pluralitný, synkretický a ambivalentný charakter v rape. V druhej časti skúmame spirituálne alúzie v podobe tém, myšlienok či motívov s cieľom poskytnúť prvú sondu tejto […]

Kľúčové slová: , , , , , ,

Publikované: Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail

Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej umeleckej školy

Predložená štúdia sa zaoberá problematikou integrácie detí so zdravotným znevýhodnením do základnej umeleckej školy (ZUŠ). Hudobná edukácia na ZUŠ rozvíja kreativitu a nadanie intaktných jedincov, ale aj žiakov so zdravotným znevýhodnením. Prostriedkom, ako poskytnúť takýmto deťom adekvátne vzdelanie v umeleckej sfére je integrácia. Pri nej je nevyhnutnosťou vytvoriť pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) vhodné […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Hudobná systematika, Musicologica 1/2018 | Autor: | E-mail

Luca Cerchiari: Storia del musical. Teatro e cinema da Offenbach alla musica pop (Cesty muzikálu. Od Offenbacha k pop music). Recenzia

Publikácia Cesty muzikálu (vydaná v novembri 2017 v talianskom vydavateľstve Giunti Editore/Bompiani) je najnovšou prácou z majstrovského pera talianskeho muzikológa, hudobného kritika a docenta milánskej univerzity Luca Cerchiariho. Cerchiari patrí v Európe k najväčším expertom v oblasti jazzovej a populárnej hudby, ich diskografie a produkcie a je autorom stoviek  článkov a kníh (spomeňme napr. Jazz […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Hudobné divadlo, Musicologica 1/2018, Rock pop jazz | Autor: | E-mail