Musicologica 2/2017

Muzikologická diskusia pri okrúhlom stole na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Počas Týždňa vedy a techniky aj muzikologické vedecké pracoviská pripravili pozoruhodné podujatia. 10. novembra 2015 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo vedecké podujatie organizované Katedrou muzikológie, ktorého témou boli Tematické katalógy a databázy starej hudby zamerané na stredovek, renesanciu a barok. Stretnutie hudobných historikov malo medzinárodný ráz, keďže sa na ňom okrem domácich muzikológov zúčastnili […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Autor: | E-mail

Cesty šírenia tvorby Ph. de Monteho a J. Regnarta na území dnešného Slovenska počas 16. a 17. storočia

Ústrednou témou predloženej štúdie je recepcia tvorby dvoch významných hudobníkov vrcholnej renesancie, konkrétne Ph. de Monteho a J. Regnarta (činných na cisárskom dvore Rudolfa II.) na území dnešného Slovenska, resp. na území historického Uhorska v 16. a 17. storočí. Odpisy skladieb týchto hudobníkov mali zastúpenie v hudobnom repertoári našich kráľovských miest a nachádza sa ich […]

Kľúčové slová: , , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Autor: | E-mail | Domovská stránka

Polychórické kompozície Matthäusa Apellesa von Löwensterna (1594-1648): Rozdiel v inštrumentálnom obsadení v skladbách zachovaných vo Vroclavských rukopisných prameňoch a v Levočskej zbierke hudobnín

Dvojzborové kompozície sliezskeho skladateľa Matthäusa Apellesa von Löwensterna (1594  – 1648) sa zachovali v primárnych prameňoch výhradne len v rukopisnom zápise. Absencia tlačenej podoby tak prináša viaceré rozdiely medzi jednotlivými verziami skladieb. Náš príspevok sa porovnaním vybraných diel zachovaných v tzv. Sammlung Bohn a Levočskej zbierke hudobnín snaží zhodnotiť závažnosť týchto odlišností a dostať sa […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Autor: | E-mail

Scelta musicale Samuela Capricorna – k metodologickým a edičným problémom prípravy pramenno-kritickej edície

Posmrtne vydaná tlačená zbierka ôsmich duchovných koncertov pre sólový hlas a jeden alebo dva nástroje sa nezachovala v kompletnej podobe. Jej rekonštrukciu umožňuje viacero zachovaných odpisov, ktorých konfrontácia poukazuje na rôzne varianty skladieb či iné zásahy a opravy vykonané zapisovateľmi. Editor tak čelí otázke, ktorý z dostupných prameňov považovať za primárny. Cieľom štúdie je predstaviť súčasný stav pramennej základne […]

Kľúčové slová: , , , ,

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Autor: | E-mail

Perspektívy rekonštrukcie Cithary Sanctorum (1636) a edície piesní Juraja Tranovského

Výročie reformácie prinieslo v roku 2017 viacero edičných projektov, ktoré sprístupnili dnešnému čitateľovi pamiatky, súvisiace s touto významnou udalosťou. Môžu nám slúžiť ako inšpirácia k edíciám domácich pamiatok, zároveň aj ako záväzok, aby podobné projekty vznikali aj u nás. Cithara Sanctorum (CS) je náš najväčší a počas uplynulých storočí najvydávanejší spevník. Je to monumentálne dielo Juraja Tranovského, ktorý toto dielo […]

Kľúčové slová: , , ,

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Autor: | E-mail

Evanjelista v Jánových pašiách J. S. Bacha – porovnanie koncertantnej a scénickej interpretácie

Štúdia sleduje rozdiely v dvoch možných podobách interpretácie postavy Evanjelistu v Jánových pašiách Johanna Sebastiana Bacha a to v scénickom a koncertantnom prevedení.  Vychádza  sa z analýzy textu, hudobného a scénického spracovania samotných pašií v diele J. S. Bacha.

Kľúčové slová: , ,

Publikované: Musicologica 2/2017, Stará hudba | Autor: | E-mail